Home

Richtlijn schizofrenie

Schizofrenie - Startpagina - Richtlijn - Richtlijnendatabas

Richtlijn Schizofrenie V&V

Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie (samenvatting) Multidisciplinaire richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van volwassen cliënten met schizofrenie 2005. Samenvatting. Dit is de samenvatting van de evidence based multidisciplinaire richtlijn schizofrenie Deze richtlijn geeft aanbevelingen ter ondersteuning van de praktijkvoering van alle professionals die betrokken zijn bij de zorgverlening voor mensen met schizofrenie. Op basis van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en overige overwegingen geeft de richtlijn een overzicht van goed ('opti­maal') handelen, als waarborg voor kwalitatief hoogwaardige zorg De MDRS is een algemeen document met aanbevelingen en handelingsinstructies voor herkenning, diagnostiek, behandeling en herstel van mensen met schizofrenie. Deze richtlijn geeft aanbevelingen ter ondersteuning van de praktijkvoering van alle professionals die betrokken zijn bij de zorgverlening voor mensen met schizofrenie De richtlijn beoogt een leidraad te geven voor diagnostiek en behandeling van volwassenen met schizofrenie. De richtlijn moet gezien worden als een moederrichtlijn, waarvan een vertaling kan plaatsvinden naar monodisciplinaire richtlijnen van afzonderlijke beroepsgroepen en waarin aanknopingspunten voor lokale protocollen kunnen worden gevonden

Schizofrenie | Huisarts en Genetica

Voor een uitgebreid overzicht is er de Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie. De adviezen en aanbevelingen worden niet alleen in de ggz gebruikt, maar zijn ook bruikbaar voor de huisarts, de bedrijfsarts en de maatschappelijk werker. De richtlijn is uitdrukkelijk ook een beslissingsondersteunend instrument voor patiënten TY - BOOK. T1 - Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie. AU - van Alphen, A. AU - Ammeraal, M. AU - Blanke, C. AU - Boonstra, N. AU - Boumans, H Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie . Concept 26 maart 2010 . 5. Organisatiestructuur richtlijnontwikkeling . De herziene Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie is, in opdracht van het programma Kennisbeleid Kwaliteit en Curatieve Zorg (KKCZ) van ZonMw, ontwikkeld door de 5 werkgroep Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie 1e druk is een boek uitgegeven bij Tijdstroom. ISBN 9789058982094 Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie is een boek van Tijdstroom, Uitgeverij d Schizofrenie komt doorgaans tot uiting bij jongvolwassenen, even vaak bij mannen als vrouwen. Mannen zijn doorgaans jonger bij aanvang van de aandoening. Hoewel erfelijkheid de belangrijkste voorbeschikkende factor is, komt schizofrenie slechts bij een klein deel van de naaste familieleden voor

Schizofrenie is een hersenaandoening waarbij je last hebt van psychoses. De aandoening wordt daarom ook wel psychose-gevoeligheid genoemd. Psychose-gevoeligheid. De psychoses die bij schizofrenie horen, kunnen bij iedereen anders zijn. De naam schizofrenie geeft het idee dat de aandoening voor iedereen hetzelfde is, maar dat is niet zo De richtlijn wil een leidraad zijn voor diagnostiek en behandeling van volwassenen met schizofrenie en moet gezien worden als een 'moederrichtlijn', waarvan een vertaling kan plaatsvinden naar mono-disciplinaire richtlijnen. Daarbij ligt de nadruk op de inhoud van de aanpak en geeft men slechts in beperkte mate aan wie wat moet doen Multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie Patiëntenversie. Deze patiëntenversie van de Multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie is bedoeld voor mensen met schizofrenie en hun familie als hulpmiddel bij het gesprek met de behandelaar. Het geeft een antwoord op de volgende vragen: Wat is schizofrenie? Uit welke behandelingen kunt u in principe kiezen Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie Psychosociaal. Voorts zijn enkele leefregels van belang: een dagstructuur met lichte activiteiten en ontspanning, voldoende nachtrust, geen alcohol of drugs. Stress moet vermeden worden en kan het (beperkte) aandeel van de familie zijn

Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie - Kenniscentrum

Korte samenvatting behandeling schizofrenie - Richtlijn

In de Nederlandse richtlijn krijgt de dia-gnose 'schizofrenie' een cruciale rol in de centrale beslisboom ( nvvp1998, p. 10). Voor psychotische patiënten met de diagnose 'schizofrenie' wordt een behandeling voorgesteld in drie fasen: een acute fase, een stabilisatiefase en een stabiele fase. Voor de psychotische patiënten bij wie de dia Als schizofrenie in je familie voorkomt is het raadzaam om niet te blowen. In een onderzoek dat in Nederland gedaan is, is duidelijk dat broers en zussen van schizofrenen, na gebruik van cannabis, 15 keer zo gevoelig zijn voor lichte psychotische verschijnselen dan mensen die geen schizofrenie hebben (4) De Richtlijnendatabase is dé centrale plek voor evidence based richtlijnen van alle specialismen. De database is ontwikkeld door het Kennisinstituut en IKNL in opdracht van de Federatie Medisch Specialisten. Op dit moment bevat de database 231 richtlijnen Deze richtlijn gaat uit van de bipolaire stoornissen zoals gedefinieerd in de dsm-classificatie, aangezien dit het beste aansluit bij de gangbare Neder-landse praktijk (zie ook paragraaf 9, Van richtlijn naar behandeling). Thans maakt de dsm-5 (apa, 2013; 2014) binnen de bipolaire stoornissen ee

De werkgroep Multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie heeft deze herziene multidisciplinaire richtlijn opgesteld volgens een tweetal uitgangspunten. • Richtlijnontwikkeling is geen doel op zich, maar dient op de eerste en de laatste plaats de kwaliteit van zorg Richtlijn Schizofrenie 2005 worden vergeleken met die van het Farmacotherapeutisch Kompas 2005 en met die van internationale richtlijnen. Het Farmacotherapeutisch Kompas 2005 adviseert te starten met haloperidol; de internationale richtlijnen adviseren een atypische middel te kiezen De herziening van de richtlijn Schizofrenie bevat de volgende hoofdstukken: 1. Algemene inleiding. 2. Algemene aspecten van Schizofrenie. 3. Diagnostiek van Schizofrenie. 5. Psychosociale interventies. 6. Zorg, begeleiding en ervaringsdeskundigheid. 7. Maatschappelijke participatie en rehabilitatie. 8. Zorgorganisatie. 9. Implementatie. Overzicht aanbevelinge

ACT wordt in de multidisciplinaire richtlijn schizofrenie aanbevolen als een organisatiemodel van bewezen waarde ('evidence-based'). De werkwijze van ACT-teams. ACT-teams zijn multidisciplinair samengesteld. Alle kennis is in huis om de complexe problemen waar patiënten mee kampen, het hoofd te bieden MR-S = Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie 2012 MR-P = Multidisciplinaire Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen 2008 NICE-Y = National Institute for Health & Clinical Excellence guideline psychosis and schizophrenia in children and young people 201 Een richtlijn biedt zorgverleners en cliënten houvast bij het in kaart brengen van gezondheidsprblemen en beslissen over effectieve en doelmatige zorg. huisartsen, psychologen en zorgverleners werkzaam binnen GGZ-organisaties hebben we de richtlijnen angst, depressie en schizofrenie ingevoerd. Beschikbare richtlijnen en zorgstandaarden

Trimbos.nl AF0613: Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie

Bij een derde van de mensen met een eerste psychose is er sprake van vrijwel volledig herstel (multidisciplinaire richtlijn schizofrenie - 2012) In Nederland heeft 4% van de bevolking een ultrahoog risico (UHR) op een psychose. Over stemmen. De helft van de patiënten zegt dat stemmen storend zijn in het contact met andere ACHTERGROND Voor de zorg voor patiënten met schizofrenie is een multidisciplinaire richtlijn beschikbaar. In 2009 (recentste cijfers) kreeg 50 tot 75% van de patiënten behandeling volgens de richtlijn. DOEL Het kwantificeren van het verschil tussen de gewenste zorg volgens de multidisciplinaire richtlijn en d Schizofrenie en aan schizofrenie verwante psychotische stoornissen behoren tot de meest invaliderende psychiatrische stoornissen en worden vermoedelijk veroorzaakt door een samenspel van erfelijke factoren en omgevingsfactoren.Deze richtlijn is een herziening van de Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie uit 2005. De knelpunten bij het invoeren van effectieve interventies in de praktijk.

De richtlijn is ontwikkeld als hulpmiddel voor professionals en geeft hen aanbevelingen en instructies over hoe optimale zorg voor mensen met schizofrenie er uitziet. Sinds de ontwikkeling van de richtlijn schizofrenie uit 2005 is voor verschillende onderwerpen nieuw wetenschappelijk bewijs gevonden Sterfte aan schizofrenie onderschat in doodsoorzakenstatistiek. In 2019 overleden 48 mensen met schizofrenie als onderliggende doodsoorzaak (ICD-10-code F20).Hiervan waren 25 man en 23 vrouw (Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek; voorlopige cijfers).Schizofrenie heeft een grotere invloed op de sterftekans dan deze cijfers doen vermoeden Cultuursensitief addendum bij de Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) Schizofrenie. Cultuursensitief werken houdt in dat er kennis is en begrip voor de migrantenachtergrond van de patiënt en dat daar op de juiste wijze mee wordt omgegaan. Elke behandeling staat of valt bij de relaties tussen de patiënt,. Zon N. Multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie. Utrecht: 2012. Inspectie voor de Gezondheidszorg. De somatische zorg in de GGZ wordt beter, maar schiet in de separeerkamers tekort. Utrecht, 2004. Nasrallah HA. An overview of common medical comorbidities in patients with schizophrenia. Journal of Clinical Psychiatry 2005;66(suppl 6):3-4 RICHTLIJN VOOR HET GEBRUIK VAN CLOZAPINE. Van de Clozapine Plus Werkgroep Versie 05-02-2013. I) INSTELLEN OP CLOZAPINE Ib) Indicaties. Therapieresistente positieve en negatieve symptomen bij schizofrenie, niet reagerend op minimaal twee verschillende antipsychotica, waaronder een tweede generatie antipsychoticum,.

GGZ Standaarde

Alles over schizofrenie. Wat het is, de symptomen, oorzaken, wat te doen, de behandeling en meer informatie 9 Voorwoord Deze herziene Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie is in opdracht van ZonMw, voor het programma Kennisbeleid Kwaliteit en Curatieve Zorg (kkcz), ontwikkeld door de werkgroep Multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie (zie bijlage 5). In de werkgroep, voorgezeten door drs. W. van Ewijk, waren beroepsverenigingen en organisaties vertegenwoordigd die betrokken zijn bij de zorg. {content:{product:{title:Je bekeek,product:{productDetails:{productId:9200000002650592,productTitle:{title:Multidisciplinaire richtlijn.

Het boek Zorg rondom schizofrenie presenteert op een toegankelijke en praktijkgerichte wijze kennis die in deze richtlijnen is gebundeld aan de professional: actuele en wetenschappelijk gefundeerde informatie over schizofrenie en over de behandeling en begeleiding van mensen die door deze ziekte zijn getroffen Dit project betreft een herziening van de multidisciplinaire richtlijn schizofrenie uit 2005. In 2 doorbraakprojecten zijn ervaringen opgedaan met het invoeren daarvan. Daaruit bleek dat een update gewenst is. Met een betere balans tussen wetenschap en praktijk. Gebaseerd op de nieuwe wetenschappelijke inzichten. En met toevoeging van de conclusies van nieuwe interventies.  De herziene.

1 MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN SCHIZOFRENIE Versie 1.0 Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie. Richtlijn voor de diagnostiek, zorgorganisatie en behandeling van volwassen cliënten met schizofrenie (2005) Uitgever: Trimbos-instituut, Utrecht (art. no.: AF0613) Schizofrenie (van het Griekse σχίζειν schizein, 'splijten' en φρήν phrēn, 'geest') is een enigszins verouderde term voor een psychische aandoening binnen het schizoïde spectrum.De aandoening kan gepaard gaan met hallucinaties, paranoia, wanen en denkstoornissen.Er is soms ook sprake van problemen in het functioneren op emotioneel en sociaal vlak Voorwoord. Dit cultuursensitief addendum bij de Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) Schizofrenie is in. opdracht van Fonds NutsOhra ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep onder. voorzitterschap van dr. N. Veen. De werkgroep bestond uit afgevaardigden van de. volgende beroepsverenigingen: Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Nederlands. Instituut van Psychologen (NIP), Nederlandse. 21 Suïcidaliteit Richtlijn 2005: Periodieke inschatting van suïcidaliteit en risicofactoren; Zorg voor de veiligheid van de patiënt / geen toegang tot middelen om suïcide te plegen. Nu: Geen effectieve interventies bekend bij schizofrenie; Wel richtlijn Verpleegkundige zorg bij suïcidaliteit bij schizofrenie (van Meijel e.a 280 aanbiedingen in februari - Bekijk alles met schizofrenie! Koop en Verkoop Boeken op Marktplaats. Romans, Thrillers, Studieboeken en meer kopen en verkopen tegen een aantrekkelijke prijs! Ga ervoor. Het begint op Marktplaat

Risicofactoren voor schizofrenie - Richtlijn

Diagnostiek Psychose en Schizofrenie. Mondriaan biedt vanuit de specialistische ggz (via FACT) specifieke diagnostiek gericht op psychotische stoornissen en schizofrenie. De diagnostiek van psychose en schizofrenie bestaat uit verschillende onderdelen. De arts zal de diagnose vaststellen aan de hand van Sinds een aantal jaren wordt in Nederland onder leiding van de Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnen gewerkt aan de ontwikkeling van landelijke richtlijnen voor de geestelijke gezondheidszorg. Recent is de richtlijn Schizofrenie gereed gekomen. Wat staat er in deze richtlijn? En hoe kan deze in de dagelijkse praktijk worden toegepast?Het boek Zorg rondom schizofrenie presenteert. schizofrenie met langdurig bestaande katatonie. Langdurig bestaande katatonie reageert echter nauwelijks op behandeling. conclusie Katatonie is geen zeldzame aandoening, wordt sterk ondergediagnosticeerd en is vaak goed te behandelen. Herkenning is van groot belang, zodat een effectieve behandeling gegeven kan worden Deel gratis samenvattingen, oude tentamens, college-aantekeningen, antwoorden en meer

Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie (Paperback). Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie 1e druk is een boek uitgegeven bij Tijdstroom. ISBN.. Richtlijn schizofrenie 2012: basiszorg op het gebied van psychosociale interventies en verpleegkundige zorg. S. Castelein, H. Knegtering, B. van Meijel, M. van der Gaag Clinical Psycholog Sinds 2012 wordt de Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie gebruikt om de behandeling voor mensen met een psychotische stoornis vorm te geven. Inmiddels is er meer wetenschappelijke evidentie en praktijkkennis rondom deze doelgroep, waarbij in Australië klinische stadiëring is ontwikkeld > Cultuursensitief addendum bij de Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) Schizofrenie. Cultuursensitief addendum bij de Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) Schizofrenie. 25 April, 2016. by Kristien Harmsen

7 Inleiding Het accent in deze patiëntenversie van de multidisciplinaire richtlijn schizofrenie ligt op wetenschappelijk onderzochte en effectief gebleken behandelingen, die kunnen bijdragen aan een afname van de symptomen, aan een beter functioneren en aan een verbetering van kwaliteit van leven. In de multidisciplinaire richtlijn zijn alternatieve behandelingen niet opgenomen en daarom ook. schizofrenie: Alphen van C, Ammeraal M, Blanke C, Boonstra N, Boumans H, Bruggeman R, et al. Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie. 2012. Beschikbaar via link. Meer informatie. Ook bestaat er een consensusdocument met adviezen over het meten van bijwerkingen bij antipsychoticagebruik 2Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie• De patiënt moet er beter van worden en de hulpverlener moet erdaadwerkelijk steun van ondervinden.Het is nadrukkelijk niet debedoeling een bureaucratisch keurslijf van regelgeving te ontwerpen datin iedere spreekkamer een blok aan het been is en waarin ook patiëntenzich niet herkennen.2 Doelstelling en doelgroepDeze richtlijn is ontwikkeld als. Deze richtlijn is een herziening van de Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie uit 2005. De knelpunten bij het invoeren van effectieve interventies in de praktijk, vormen een belangrijke aanleiding voor de herziening. Sinds 2006 hebben ggz-instellingen in twee doorbraakprojecten ervaringen opgedaan met het invoeren van de richtlijn

Behandeling therapieresistentie schizofrenie - Richtlijn

Schizofrenie. Zwangerschap en bevalling als oorzaak van ongeschiktheid voor haar arbeid. Richtlijn Chronisch Zieken en Werk + Achtergronddocument + Samenvattingskaart + Patientenversie van de richtlijn Chronisch Zieken en Werk: u wordt doorgelinkt naar de website van Patëntenfederatie Nederland. Knmg richtlijn - Omgaan met medische gegeven Het woord schizofrenie komt van de Griekse woorden schizein (splijten) en fren (geest), wat je ruwweg kan vertalen als 'gespleten geest'. Toen Bleuler deze term introduceerde voor mensen met psychotische verschijnselen wilde hij daarmee aangeven dat er bij schizofrenie een scheiding is tussen verschillende functies van de geest zoals het geheugen, denken en waarnemen De behandeling van schizofrenie wordt vaak te laat en ineffectief ingezet. Dit verhoogt het risico op chroniciteit. Ypsilon vindt dat onverteerbaar. Ontwikkelingen op het gebied van psychosepreventie dringen te langzaam door in de dagelijkse praktijk

Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie - Trimbos

Informatie over schizofrenie? Heb je al eens eerder informatie over schizofrenie opgezocht? Grote kans dat je gelezen hebt dat het om een ernstige psychiatrische hersenziekte gaat. Misschien heb je ook wel eens gehoord dat het met een gespleten persoonlijkheid te maken heeft, en dat mensen met schizofrenie gevaarlijk en onbetrouwbaar zijn Multidisciplinaire richtlijn, 2012. Overige informatie. Anoiksis: Vereniging voor en door mensen met schizofrenie. Hersenstichting: Informatie over schizofrenie vanuit neurocognitief perspectief. Labyrint in perspectief: Voor naasten van mensen met schizofrenie; lotgenotencontact en voorlichting. Schizofrenie: Online magazine over leven met. Best practice behandeling van schizofrenie (APA) In de acute fase is het belangrijkste dat de patiënt gestabiliseerd wordt, dit wordt bereikt door medicamenteuze interventie met antipsychotica. Daarnaast is de psychosociale behandeling gericht op het verminderen van overstimulatie en de invloed van stressvolle life-events in een gestructureerde omgeving Schizofrenie is een complexe psychiatrische stoornis met vaak ernstige psychische en sociale gevolgen. Schizofrenie kenmerkt zich door psychotische perioden met zogenoemd 'positieve' symptomen als wanen, hallucinaties en verwardheid en negatieve symptomen zoals mentale uitputting, vertraging en vervlakking van mimiek, emoties en sociale teruggetrokkenheid Deze herziene Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie is in opdracht van ZonMw, voor het programma Kennisbeleid Kwaliteit en Curatieve Zorg (kkcz), ontwikkeld door de werkgroep Multidisciplinaire richtlijn Schi-zofrenie (zie bijlage 5). In de werkgroep, voorgezeten door drs. W. va

Video: Zorgorganisatie bij behandeling schizofrenie - Richtlijn

Health4U als leefstijlinterventie – Health4u

Lotgenotengroepen bij schizofrenie - Richtlijn

Richtlijn Schizofrenie 2012: basiszorg op het gebied Auteurs H. Knegterink, S. Castelein, B.K.G. (Berno) van Meijel en M. van der Gaa Multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie (MRS), richtlijn voor de diagnostiek, zorgorganisatie en behandeling van volwassen clienten met schizofrenie. Utrecht: Trimbos-instituut; 2005. Michon H, Van Weeghel J. Rehabilitatie-onderzoek in Nederland. Overzicht van onderzoek en synthese van bevindingen in de periode 2000-2007

029 Juli 2009 by Rob Versteden - Issuu

richtlijn voor de behandeling van schizofrenie ge-publiceerd (Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie, www.cbo.nl). De werkgroep die de richtlijn heeft opgesteld, nodigde uit tot discussie. Van verschil-lende kanten werd hierop ingegaan, maar het weerwoord van de werkgroep was tamelijk glo Schizofrenie en psychosen komen meer voor bij niet-westerse migranten, vooral bij de tweede generatie. Zij worden vaker gedwongen opgenomen. (= cultuursensitieve versie, verkrijgbaar als addendum bij de multidisciplinaire richtlijn schizofrenie van het Trimbos instituut)) SAMENVATTING RICHTLIJN SCHIZOFRENIE. 22. De werkgroep beveelt supported employment in de vorm van Individual. Placement and Support (IPS) aan om de werkgelegenheid van mensen. met schizofrenie te verbeteren. IPS integreert de job-coaching in de psychiatrische. zorg zoals die in een assertive community treatment wordt. gegeven

C

Schizofrenie Multidisciplinaire richtlijn 2012 Mocht u constateren dat er onjuistheden zijn of heeft u meer informatie dan kunt u dat hier aan Hersenwerk melden Schizofrenie. Schizofrenie is een ernstige psychiatrische aandoening die zich kenmerkt door het optreden van psychoses. Klik hier voor een beschrijving van de symptomen en de verschillende typen van schizofrenie. Kortdurende psychotische stoornis. De psychotische verschijnselen duren niet langer dan één maand 3 De richtlijn beveelt aan om bij de ordening van de factoren die met het suïcidale gedrag samenhangen gebruik te maken van een stress-kwetsbaarheids- en entrapmentmodel, zoals weergegeven in figuur 1. Het model geeft een ordening van de duurzame factoren die de individuele kwetsbaarheid verhogen of verlagen, in combinatie met stressoren die het actuele gedrag losmaken en onderhouden Alphen C van, Ammeraal M, Blanke C, et al. Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie. Utrecht: de Tijdstroom, 2012. go back to reference Amsterdam JGC van, Opperhuizen A, Brink W van den. Cannabis als risicofactor van schizofrenie. Tijdschr Psychiatrie 2004;46:515-24 Wat de oorzaken van psychose zijn is niet precies bekend. Een eenduidig antwoord is er niet en verschilt per persoon. Soms is er een duidelijk verband met vroegere gebeurtenissen, met drugsgebruik of slapeloze nachten.En soms zijn er somatische oorzaken, zoals een vitamine B12-tekort, hoofdletsel, CVA of de ziekte van Parkinson.. Somatische oorzaken van psychotische- en stemmingsklachten.

Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie (MDRS

 1. Bestel: Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie Bestel Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie met ISBN/EAN 9789058982094 snel en eenvoudig. Wij maken je studietijd zo makkelijk mogelijk, zodat jij slim kunt studeren. Ook voor handige studietips en de rest van je studiespullen ben je bij ons aan het juiste adres
 2. Schizofrenie is per definitie een diagnose die men pas op de langere termijn kan stellen - op zijn vroegst pas een half jaar na de eerste presentatie.6 Er is dus sprake van een zeer heterogeen palet van symptomen, waarbij men moeilijk van een ziekte-eenheid kan spreken.7 De omschrijving van schizofrenie als een erfelijk bepaalde, cerebrale ontwikkelingsstoornis met permanente.
 3. Richtlijnen, kwaliteitsstandaarden ect. relevant voor verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundige specialisten verzameld in richtlijnen databank V&VN
De Tijdstroom Uitgeverij | Alle leerboeken

TY - BOOK. T1 - Concept Landelijke Richtlijn Schizofrenie: Vaktherapeutische interventies. AU - Emck, C. PY - 2004. Y1 - 2004. M3 - Report. BT - Concept Landelijke Richtlijn Schizofrenie: Vaktherapeutische interventie De richtlijn verwijst hiervoor naar de literatuur van o.a Marie-Louise Vossen (Vossen 1999). a. schizofrenie b. psychose c. depressie d. druggebruik e. overmatig alcohol gebruik f. hallucinaties g. lage zelfwaardering h. wanen i. persoonlijkheidsstoornis j. bipolaire stemmingsstoorni Titel Cultuursensitief addendum bij de Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) Schizofrenie Jaar van uitgave 2015 Auteurs (Werkgroep) N. Veen (Voorzitter), M. Riemersma, T. Rusting, M. Sarucco, R. Starmans, en T. Zandi; (Trimbos-instituut) M. Oud (projectleider), I. Cronenberg en D. Meije (Externe reviewer) A. Roman. Uitgever Trimbos Instituut Downloade Over dit onderwerp wordt niets gezegd in de Richtlijn Schizofrenie van het Kwaliteitsinstituut CBO. We vinden vijf relevante studies.3,4,5,6,7. 3 Beoordeling resultaten. Diverse case reports (gevalsbeschrijvingen) gaan in op de samenhang tussen cafeïne en positieve en negatieve symptomen van een psychose

Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie — Vrije

 1. Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie wordt 1 keer aangeboden op Bookmatch. Wil je dit boek kopen? Je kunt direct de vraagprijs betalen. Of je doet een bod en gaat in onderhandeling met een van de verkopers van Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie
 2. Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie 2012 - GGZ-richtlijnen. ggzrichtlijnen.nl. View
 3. Schizofrenie en behandeling Schizofrenie kan niet worden genezen. Dat komt omdat het onbekend is wat de oorzaak is. Antipsychotica kunnen helpen om veel van de symptomen van schizofrenie te behandelen. In de acute, psychotische fase spelen medicijnen een belangrijke rol in de behandeling van schizofrenie
 4. De richtlijn. De richtlijn heeft twee inleidende hoofdstukken, één algemene inleiding over het ontwikkelen. van multidisciplinaire richtlijnen en één specifieke inleiding rondom het onderwerp. schizofrenie. In de inleiding over schizofrenie komen onderwerpen aan bod. als: de diagnose van schizofrenie en de subtypen, attitude en bejegening.
 5. SAMENVATTING RICHTLIJN SCHIZOFRENIE. 2.4.4 Rehabilitatie. 10. Rehabilitatie wordt desgewenst geboden op het gebied van dagbesteding, studie en werk, en wonen. Hierbij wordt vooral gezocht naar mogelijkheden. die goed passen bij de capaciteiten en voorkeuren van de patient. Op lang niet alle gebieden zijn voldoende passende mogelijkheden
 6. Mensen met een psychotische stoornis of schizofrenie geven vaak aan dat zij behoefte. hebben aan lotgenotencontact. Op grond van de literatuur kan er vooralsnog geen uitspraak worden gedaan. over de effectiviteit van een lotgenotengroep. Wel zijn er aanwijzingen. dat de lotgenotengroep een zinvolle interventie is
 7. der goed op de behandeling

Rijksuniversiteit Groningen founded in 1614 - top 100 university. Sluiten. Menu en zoeken; Contact; My University; Student Porta

Het effect van ergotherapie bij schizofrenie - Richtlijn

 1. bol.com Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie ..
 2. Schizofrenie · Gezondheid en wetenscha
 3. Wat is schizofrenie? - Hersenstichtin
 4. Richtlijn Schizofrenie Huisarts & Wetenscha
 5. Multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie - Trimbos
 6. Schizofrenie - behandeling Hulpgid
 7. Psychose en Schizofrenie - GGz Brebur

Patiënt met schizofrenie en verslaving gebaat bij meer

 1. Richtlijnen NVV
 2. Schizofrenie (DSM-5): symptomen, oorzaken en behandeling
 3. antipsychotica, atypische Farmacotherapeutisch Kompa
 4. Schizofrenie. Samenvatting. multidisciplinaire richtlijn ..
Somatische aspecten bipolaire stoornis - RichtlijnDehydratie 110PPT - Richtlijn Diagnostiek en behandeling van Autisme

Kan cannabis schizofrenie of een psychose veroorzaken

 1. Richtlijnendatabase Federatie Medisch Specialiste
 2. Multidisciplinaire richtlijn bipolaire stoornisse
 3. Update multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie
 4. Wat is ACT? - CCA
 5. Trimbos.nl Centrum voor Kwaliteitsstandaarde
 6. Ypsilon :: feiten en cijfer
 7. Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie C
appoint_full-1024x683 | Psychologiepraktijk PEP BaarnTijdschrift Psyfar vs
 • Botswana Politiek.
 • Nishika N8000.
 • Melk Donau.
 • Oor stretchen 4mm.
 • Ferritine 700.
 • Bijtkracht Labrador PSI.
 • Marisa Tomei partner.
 • Guernica Picasso analyse.
 • Uitwisbare pen Bruna.
 • Vios agenda.
 • Schouder rechthouder review.
 • Inkomkaart maken.
 • Prince 20Ten.
 • Vliegvissen op grote rivieren.
 • Fw berekenen.
 • Profielfoto Facebook verwijderen.
 • Seculier vasten betekenis.
 • Schaal 1:24.
 • French 75 recipe.
 • Cruiseschip.
 • Eetbord bedrukken.
 • Nintendo Wii verkopen.
 • Lady Gaga: Joanne review.
 • Chesapeake Bay labrador.
 • 21 questions to ask your crush.
 • Wachtwoord vergeten Chrome.
 • Swov onderzoeken.
 • Tjar a Lobi download.
 • Korein Kinderplein hoofdkantoor.
 • ProLife Warmond openingstijden.
 • Online colouring.
 • IPhone lettertype download.
 • Wielrennen WK.
 • Monniken Horen Zien Zwijgen.
 • Hall and Oates Maneater.
 • Schilderij met olifanten.
 • Fine art photography.
 • The oatmeal mantis shrimp.
 • Wachtwoord vergeten Chrome.
 • Sozavo Bazo.
 • Unieke trouwjurken.