Home

RSVZ pensioen

Op welk pensioen heb ik recht? Mag ik een vervangingsinkomen combineren met een pensioen? Hoeveel zal mijn pensioen bedragen? Kan ik een raming van mijn pensioen laten berekenen? Mijn echtgeno(o)t(e) die zelfstandige / helper was, is overleden. Heb ik recht op een overlevingspensioen? Wanneer kan ik op pensioen gaan Over het RSVZ. Wat doet het RSVZ? Algemeen Beheerscomité; Vrijstelling van bijdragen (DVR) Vacatures; Jaarverslag; Jaarverslag - Wetgeving en rechtspraak; Contact. Vragen over je pensioen? Algemene contactinfo; RSVZ bij jou in de buurt; Klachten; Per RSVZ | Sociale Zekerheid Zelfstandige Ondernemers. Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) beschermt het sociaal statuut van zelfstandige ondernemers - vanaf de oprichting van hun zaak tot na hun pensioen - en draagt zo bij tot hun sociaal en economisch welzijn gerechtigden op een overlevingspensioen of pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e): 114,35 euro; Pensioenbijslag (jaarlijks betaald in juli) 180,58 euro. Welvaartspremie (jaarlijks betaald in mei) gerechtigden op een rustpensioen als gezin: 61,80 euro; gerechtigden op een rustpensioen als alleenstaande: 49,42 eur

Voorwaarden. • In de eerste plaats de zelfstandige, de helper en de meewerkende echtgeno(o)t(e): hij of zij kan aanspraak maken op een rustpensioen. Zelfstandige bent u wanneer u een beroepsbezig- heid heeft uitgeoefend zonder gebonden te zijn door een arbeidsovereenkomst of een statuut Vragen over je pensioen? Bezoek mypension.be (voor een overzicht van je wettelijke en aanvullende pensioenen).; Bel gratis naar 1765 - Elke werkdag van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. (op vrijdag tot 16 uur). Vanuit het buitenland: +32 78 15 1765 Bezoek een kantoor of Pensioenpunt van het RSVZ in je buurt. Opgelet! Om jouw veiligheid en die van onze medewerkers te garanderen, kan je. Pensioen; Ziekte & Invaliditeit; Gezin & Kinderen; Stopzetting / Faillissement; Internationaal; Statistieken en wetgeving. Statistische en juridische publicaties; Raadpleeg de statistieken; Over het RSVZ. Wat doet het RSVZ? Algemeen Beheerscomité; Vrijstelling van bijdragen (DVR) Vacatures; Jaarverslag; Jaarverslag - Wetgeving en rechtspraak. Bouw je als zelfstandige een hoog aanvullend pensioen op, dan moet je jaarlijks eventueel een bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor de aanvullende pensioenen, de Wijninckxbijdrage, betalen. DB2P, de Databank Aanvullende Pensioenen (beheerd door de vzw Sigedis), bepaalt eerst of je een Wijninckxbijdrage moet betalen en berekent dan de bijdrage

Overheid - Pensioenen . Informatie over het te verwachten pensioen; Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) Jan Jacobsplein 6, 1000 Brussel, tel. 02 546 42 11, fax 02 511 21 53, info@rsvz-inasti.fgov.be, www.rsvz-inasti.fgov.be Gewestelijke bureau Mijn wettelijk pensioen daalt licht in 2021. Waarom? Merkte u dat het nettobedrag van uw wettelijke pensioen in 2021 licht daalde? Dit komt wellicht door de lichte stijging van de bedrijfsvoorheffing. De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de belastingen die u jaarlijks moet betalen. Het totale bedrag aan belastingen dat u betaalt, verhoogt. Pensioen als ambtenaar: Neem contact op met de Personeelsdienst van je werkgever in openbare dienst of met de pensioenlijn (RSVZ) krijgen actieve en gepensioneerde zelfstandigen inlichtingen over hun sociaal statuut (pensioenen, gezinsbijslag, ziekteverzekering,) Het RSVZ is op zoek naar een Security Expert. Je wordt aangeworven via Smals Dan rekent RSVZ met dat bedrag. Met welk percentage het RSVZ uw pensioen berekent, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden op de ingangsdatum van het rustpensioen. Bent u gehuwd? En krijgt uw echtgenoot geen inkomen? Dan rekent RSVZ met 75% (gezinsbedrag). In alle andere omstandigheden rekent RSVZ met 60% (alleenstaandenbedrag)

Pensioen RSVZ

per mail naar pen-info-nl@rsvz-inasti.fgov.be (NL) of pen-info-fr@rsvz-inasti.fgov.be (FR), bij een bezoek aan een van onze kantoren, op een van de door het RSVZ georganiseerde zitdagen in je streek, of; via onze website www.rsvz.be; Ik ben ambtenaar. Vanaf 57 jaar kan je een raming van het bedrag van je rustpensioen aanvragen bij PDOS De drie belangrijkste pensioenstelsels zijn: het werknemersstelsel het zelfstandigenstelsel het stelsel van de ambtenaren, dat van toepassing is op de vastbenoemde ambtenaren (de statutairen) De bijdragen en de toegekende pensioenen zijn verschillend voor elk van deze drie specifieke pensioenstelsels. Voor bepaalde beroepen bestaan ook bijzondere pensioenstelsels, zoals voor mijnwerkers. Pensioenen (FPD en RSVZ) Tijdens deze zitdag kan je terecht voor een voorlopige pensioenberekening of met andere vragen over pensioen. Zitdagen. Elke 2de maandag van de maand van 9.00 tot 11.00 uur, Voor zelfstandigen (RSVZ): elke vierde dinsdag van de maand van 9.00 tot 11.00 uur Het pensioen is het maandelijks bedrag dat je ontvangt als je voldoet aan de pensioenvoorwaarden. De Inkomensgarantie voor ouderen is een minimuminkomen dat wordt toegekend aan ouderen van wie het inkomen te laag is om in hun levensonderhoud te voorzien Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ) Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) Ambtenaar : Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) Centrale Dienst voor vaste uitgaven (CDVU-Pensioenen) Het pensioen wordt uitbetaald met een postcheque of via storting op uw bankrekening

Hulp bij het invullen van de briefwisseling met de RVP of RSVZ Je kan ook zelf via www.pensioenaanvraag.be je pensioen of een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) aanvragen. Voor de inhoud van het persoonlijk dossier, simulaties en bijkomende informatie dien je zelf contact op te nemen met de Rijksdienst voor Pensioenen of de Sociale Zekerheid zelfstandige Ondernemers via Iedereen die gewerkt heeft als loontrekkende, ambtenaar of zelfstandige heeft op het einde van zijn loopbaan recht op een rustpensioen. In België bedraagt de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar, zowel voor mannen als vrouwen. Het rustpensioen kan ingaan op de eerste dag van de maand die volgt op de 65ste verjaardag; m.a.w. wie in februari jarig is, kan in maart zijn pensioen opnemen.De.

Als u in het buitenland verblijft, de pensioengerechtigde leeftijd nadert en meent recht te hebben op een Belgisch pensioen, stelt u zich wellicht de vraag waar u dit dient aan te vragen. 1. Aanvraag van uw Belgisch pensioen vanuit het buitenland De regels verschillen volgens het land waar u verblijft 137 Recht op vervroegd rustpensioen zonder vermindering - Opening van het recht op vervroegd pensioen - Verschillende interpretatie van de loopbaanvoorwaarden door RSVZ en RVP, Jaarverslag 2003, p. 137 Droit à pension anticipée sans réduction - Ouverture du droit à pension anticipée - Différence d'interprétation concernant les conditions de carrière entre l' INASTI et l'ONP, RA 2003, p Bijzondere bijdrage op de aanvullende pensioenen Bouw je als zelfstandige een hoog aanvullend pensioen op, dan moet je jaarlijks eventueel een bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor de aanvullende pensioenen, de Wijninckxbijdrage, betalen Als je in het buitenland verblijft, moet je wel zelf je pensioen aanvragen, via een aangetekend schrijven aan: RSVZ Centraal Bestuur, Willebroekkaai 35, 1000 Brussel. Heb je naast je loopbaan als zelfstandige nog een andere loopbaan, dan zoekt de Federale Pensioendienst (FPD) de bewijzen voor de jaren die u als werknemer werkte

Een goed rapport voor het RSVZ | RSVZ

Als u als zelfstandige uw pensioen krijgt, dan geeft u uw activiteit aan bij het RSVZ, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (www.rsvz.be). Als u een gemengd pensioen krijgt, dus als zelfstandige en als werknemer, kunt u kiezen: bij het RSVZ of bij de FPD, de Federale Pensioendienst (www.sfpd.fgov.be) Alle info over Pensioen. Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) Koningin Fabiolalaan 116, 9000 Gen RSVZ vergeet intrekking van de betaalbaarstelling van pensioen aan het socialeverzekeringsfonds mee te delen - Verlies van pensioen gedurende drie maanden - Schadevergoeding betaald door het RSVZ; Jaarverslag 2015, p. 7

mypension Uw online pensioendossier. mypension.be is het online pensioenportaal voor alle gepersonaliseerde informatie over wettelijke en aanvullende pensioenen.. Uw pensioendossier evolueert samen met u vanaf uw eerste stappen op de arbeidsmarkt tot aan uw pensioen

RSVZ gesloten op 20 en 21 juli. 14 juli 2020. Op 20 en 21 juli zijn de kantoren van het RSVZ gesloten. Ook het callcenter Pensioenen (1765) en het callcenter Corona zijn dan niet bereikbaar. Lees meer. Jaarverslag 2019: aantal zelfstandigen in hoofdberoep en bijberoep blijft stijgen Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus, kunnen een beroep doen op maatregelen. Een vraag over de maatregelen? Bel gratis naar 0800 12 018 - Elke werkdag van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 tot 17 uur (op vrijdag tot 16 uur)

Het betalen van de pensioenen van de zelfstandigen - en ook de overgangsuitkering - is de taak van de Federale Pensioendienst (FPD).Je kunt zelf kiezen hoe de FPD je pensioen of overgangsuitkering betaalt. In BelgiëDoor overschrijving op je zichtrekening: Bezorg je rekeningnummer aan de FPD.Contant bij je thuis door de postbode (met postassignatie):Vraag de betaling me Een vervroegd pensioen zal echter leiden tot een verlaging van het - al zeer lage- bedrag van zijn pensioen. De toekenning ervan zal ambtshalve onderzocht worden op het ogenblik van het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd. Het RSVZ zorgt voor de toekenning van het wettelijke pensioen Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen - RSVZ. Website: http://www.rsvz.b

Brochure Pensioen RSVZ

 1. Het RSVZ beschermt het sociaal statuut van zelfstandige ondernemers - vanaf de oprichting van hun zaak tot na hun pensioen - en draagt zo bij tot hun sociaal en economisch welzijn. Zitdag afgelast door Coronavirus. Zolang de federale maatregelen tegen de verdere verspreiding van het Coronavirus van kracht zijn kader, gaat de zitdag niet door
 2. Recordaantal zelfstandigen nog actief na pensioen. Het aantal zelfstandigen dat na hun pensioen nog actief is, lag nooit zo hoog. Dat blijkt uit van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ)
 3. Kijkt u uit naar uw pensioen? Na jarenlang hard werken, hebt u uw pensioen dik verdiend. Maar wanneer is dat dan juist? En hoe lang moet u nog werken? RSVZ Sinds 2016 is het mogelijk om via mypension.be te ontdekken wat uw pensioendatum is. Aftellen maar! 3, 2, 1, pensioen!
 4. Als zelfstandige kan je jouw vervroegd pensioen aanvragen vanaf 1 jaar vóór de datum waarop je met pensioen wil gaan. Die aanvraag kan online gebeuren via pensioenaanvraag.be, via het gemeentebestuur van de hoofdverblijfplaats of via het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)
 5. imumpensioen. Vraag informatie bij het RSVZ

RSVZ Sociale Zekerheid Zelfstandige Ondernemer

 1. Bijzondere bijdrage op de aanvullende pensioenen. Elke vennootschap die voor haar bedrijfsleiders een aanvullend pensioen heeft afgesloten, moet jaarlijks een bijzondere bijdrage aan het RSVZ betalen wanneer de stortingen voor dit aanvullend pensioen het grensbedrag van € 30.000 op jaarbasis overschrijden
 2. Read the latest magazines about Rsvz and discover magazines on Yumpu.co
 3. Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering van Zelfstandigen RSVZ berekent het pensioen van zelfstandigen. De betaling van de pensioenen gebeurt door de Federale Pensioendienst, ongeacht uw statuut. Die dienst betaalt dus de pensioenen van de loontrekkenden, de ambtenaren, de eventuele IGO en ook die van de zelfstandigen.

Hoeveel zal mijn pensioen bedragen? RSVZ

Voor alle vragen over je loopbaan of gemengde loopbaan en je pensioen kan je terecht op het Pensioenpunt.. Voor een aanvraag, berekening of opvolging van uw pensioendossier kan je terecht op de website: www.mypension.be Er zijn ook zitdagen van de pensioendienst in Brugge: Torhoutse Steenweg 281, 8200 Sint-Andries - Telefoon: 1765 en druk vervolgens 1,1 en 626 Mijn aanvullend pensioen op uw online pensioendossier Pensioenlijn 1765 Betalend vanuit het buitenland: +32 78 15 1765 mp Hoe inloggen? mp Contacteer ons FPD (Federale Pensioendienst) www.pensioendienst.fgov.be RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) www.rsvz.be Sigedis (vzw Sociale Individuele gegeven Dit pensioen maakt deel uit van het sociaal statuut voor zelfstandigen. Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) zorgt voor de toekenning van je wettelijk pensioen. Zij onderzoeken de pensioenaanvraag en verzamelen inlichtingen en bewijsstukken

 1. Iedereen die gewerkt heeft als loontrekkende, ambtenaar of zelfstandige heeft op het einde van zijn loopbaan recht op een rustpensioen. In België bedraagt de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar, zowel voor mannen als vrouwen. Het rustpensioen kan ingaan op de eerste dag van de maand die volgt op de 65ste verjaardag; m.a.w. wie in februari jarig is, kan in maart zijn pensioen opnemen. De.
 2. Als zelfstandige zorgt u, in tegenstelling tot werknemers, zelf voor uw sociale zekerheid. Dat betekent dat u zich moet aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds en dat u zelf bijdragen betaalt. In ruil voor die bijdragen krijgt u een aantal rechten en voordelen, zoals: gezinsbijslag pensioen
 3. Op termijn zal de burger die in verschillende stelsels heeft gewerkt (privésector, overheid, zelfstandige), beschikken over één geïntegreerde berekening van zijn pensioen. New Way of Working: het RSVZ heeft een nieuwe, aantrekkelijke en flexibele arbeidscultuur ontwikkeld

Contact RSVZ

 1. rsvz.be Homepage van de website van het RSVZ Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandige
 2. Het RSVZ levert je een A1-attest op aanvraag. Die aanvraag doe je online, met de knop 'Aanvraag A1-attest voor zelfstandige' in het menu. Zodra de internationale dienst van het RSVZ je dossier behandeld heeft, krijg je de beslissing per e-mail toegestuurd
 3. Wegen we het aandeel zelfstandigen-actief-na-pensioen tegenover alle zelfstandigen, dan komen we uit op 9,36%. Of, bijna 1 op de 10 actieve zelfstandigen is ouder dan de pensioenleeftijd. Dus, niet alleen het aantal, ook het aandeel zelfstandigen na pensioen is gestegen met 14,73%. Tabel 1 : Zelfstandigen, cijfers RSVZ
 4. De RSVZ heeft haar coëfficiënten gepubliceerd voor de berekening van de wettelijke pensioenen voor zelfstandigen. Het tussenplafond 2017 bedraagt € 49.189,74 en het plafond € 57.415,67. Op basis van deze plafonds bedraagt het maximumpensioen dat in 2017 als alleenstaande kan opgebouwd worden € 464,13

Bijzondere bijdrage voor de aanvullende pensioenen - RSVZ

Het RSVZ raadpleegt uw sociale verzekeringskas en verzamelt zo alle informatie met betrekking tot uw loopbaan als zelfstandige. Hebt u tijdens uw loopbaan ook als loontrekkende gewerkt, dan verzamelt de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) de informatie met betrekking tot die jaren om zo uw gemengde loopbaan te kunnen samenstellen Opgelet: de voorwaarden voor het vervroegd pensioen veranderen elk jaar. Daarnaast zijn er nog enkele specifieke uitzonderingen. Je doet er goed aan contact op te nemen met de Federale Pensioendienst (FPD) (werknemers) of de Rijksdienst voor Sociale Voorzieningen der Zelfstandigen (RSVZ) RSVZ - INASTI | 1,202 followers on LinkedIn. Modern government, quality service | Bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) zorgen wij voor de sociale. vastbenoemde ambtenaren. Voor informatie over het pensioen voor ambtenaren kunt u terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD), Ambtenarenpensioenen. Voor informatie over het pensioen als zelfstandige kunt u terecht bij Bureau voor Belgische Zaken of bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen . der zelfstandigen (RSVZ) RSVZ, Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 571 likes. Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) beschermt en beheert het sociaal statuut van de zelfstandige ondernemers

Nuttige adressen pensioen - Website voor de actieve 50-plusse

Via de toepassing Pensioenaanvraag kunt u uw pensioen of uw Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) via het internet aanvragen. Deze toepassing wordt beheerd door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) algemeen bevoegd voor het wettelijk pensioen voor de zelfstandigen. Ook de pensioenaanvrage Het aanvullend pensioen (groepsverzekering) waarop je eventueel via je werkgever ingeschreven bent, of waarop zelfstandigen kunnen inschrijven. Individueel pensioensparen waarmee je een kapitaal voor je pensioen opbouwt én tegelijk profiteert van mooie belastingvoordelen. Individueel sparen en/of beleggen zonder belastingvoordeel

mypension.b

Samen met het RSVZ draagt zij bij tot de toepassing van de wetgeving voor de sociale zekerheid van de zelfstandigen. socialeverzekeringsfondsen begeleidt de Nationale Hulpkas alle zelfstandigen gedurende hun hele loopbaan tot aan hun pensioen en zelfs daarna Als je als zelfstandige werkte, krijg je een pensioen van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ). Ga naar de zitdagen Praktische tip voor de samenstelling van je pensioendossier : bij de Pensioenpunten van de FPD zijn er zitdagen waarop ook medewerkers van het RSVZ aanwezig zijn Bij genot van persoonlijke pensioenen (rust- en/of overlevings-), kan het bedrag van het overlevingspensioen begrensd zijn. Voor meer informatie over de berekening van het overlevingspensioen, kan je contact opnemen met het RSVZ. Berekening van de overgangsuitkering. De overgangsuitkering wordt op dezelfde wijze berekend als het. Het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, kortweg RSVZ, ontfermt zich over het sociaal statuut van de zelfstandigen. Het zorgt er vooral voor dat zijn klanten verzekerd zijn en hun bijdragen ontvangen. Bovendien wil het hen helpen in geval van ziekte, faillissement of tijdens hun pensioen.Ongeveer 800 agenten stellen hun vaardigheden ten dienste va De site mypension.be is een online pensioenportaal voor gepersonaliseerde informatie over uw wettelijke en aanvullende pensioenen. Hiervoor is er een nauwe samenwerking tussen de Federale Pensioendienst (FPD), het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en Sigedis

Un bon rapport pour l'INASTI | RSVZ

Pensioen - Londerzee

Vennootschapsbijdrage 2020 | RSVZ

Security Expert RSVZ

Pensioen Uitkering en Pensioen Wonen in België

Lancering campagne eerstewerknemerRSVZ - Nog even en de Brexit doet langer op zich wachten

Pensioen - Je pensioen simuleren - Burge

Onze dienst Pensioenen kreeg 64 consultatie- en informatievragen van de Ombudsman Pensioenen. De klachtendienst werd hiervan op de hoogte gebracht zoals bepaald in het samenwerkingsprotocol. Het RSVZ ontving 11 klachten via de Federale Ombudsdienst. In 2019 sloot de Federale Ombudsdienst 24 nieuwe ontvankelijke klachten af ten aanzien van het RSVZ Vervroegd met pensioen gaan kan, onder bepaalde voorwaarden, vanaf 60 jaar. De aanvraag kan ten vroegste één jaar voor de gewenste ingangsdatum van het pensioen ingediend worden, dus ten vroegste in de maand van de 59ste verjaardag. Wie op de normale leeftijd (65 jaar) met pensioen wil gaan moet. - de zelfstandigen na pensioen gekend bij RSVZ en niet bij RSZ, RSZPPO en RVA . De helpers - de helpers in hoofdberoep gekend bij RSVZ, ook als dit wordt gecombineerd met een job als loontrekkende - de helpers in bijberoep gekend bij RSVZ en niet bij RSZ, RSZPPO en RVA - de helpers na pensioen gekend bij RSVZ en niet bij RSZ, RSZPPO en RV Contactgegevens voor het publiek RSVZ Callcenter pensioenen: gratis nummer 1765 (werkdagen van 9u tot 12u en van 13u tot 17u) Mail: info@rsvz-inasti.fgov.be Brief : RSVZ - Willebroekkaai 35 - 1000 Brussel Contactgegevens voor de pers Dienst Communicatie RSVZ - Lilianne Lemmens - +32 2 546 44 07 - lilianne.lemmens@rsvz-inasti.fgov.b

U droomt van uw pensioen, maar bent u er ook op voorbereid

Pensioen Belgium.b

bij het RSVZ. Ik kijk waar en wanneer ik op dezelfde plaats en op hetzelfde tijdstip een expert werknemerspensioenen en een expert ambtenarenpensioenen kan ontmoeten. ls ik vragen heb over mijn pensioen als werknemer + zelfstandige of als ambtenaar + zelfstandige of als werknemer + ambtenaar + zelfstandige, dan kijk ik op www.pensioenpunt.be n. 130 medewerkers van het RSVZ zetten alles in het werk om alle zelfstandigen zo snel mogelijk verder te helpen. Sinds de opstart van het Callcenter op 16 maart contacteerden al 6.000 zelfstandigen het Callcenter. Het Callcenter is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 8u tot 20u op het gratis nummer 0800 12 018 We pasten inderdaad de schrijfwijze aan naar 'mypension.be' toen de vroegere PDOS en RSVZ in 2015 mee aan boord kwamen, maar Voor my pension .be was er kenuwpensioen.be. De Kenuwpensioen-campagne van TBWA Brussels won de bronzen PAMPA Award in 200 A full pension can be collected at age 65 or a reduced pension starting at age 60. If your deceased spouse worked in Belgium, you may apply for a survivor's pension (pension checks will not be addressed automatically to the surviving spouse!) hoger pensioen? Uw pensioen plannen op MarcMarc, 57 jaar, 57 jaar Pensioenlijn 1765 Betalend vanuit het buitenland: +32 78 15 1765 mp Hoe inloggen? mp Contacteer ons FPD (Federale Pensioendienst) www.pensioendienst.fgov.be RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) www.rsvz.be Sigedis (vzw Sociale Individuele gegeven

Federale pensioendienst | OKRA

Het RSVZ - in 1971 opgericht als het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen - is een dynamische en mensgerichte federale openbare socialezekerheidsinstelling. We beschermen het sociaal statuut van de zelfstandige ondernemers vanaf de oprichting van hun zaak tot na hun pensioen en werken hiervoor samen met d Het RSVZ beslist in welk land u sociaal verzekerd en premieplichtig bent. Onder uw sociale verzekering valt niet alleen uw verzekering voor geneeskundige zorg. Het gaat ook over kinderbijslag, uitkering bij ziekte en invaliditeit, rustpensioen, en overlevingspensioen. Beslist RSVZ dat u in België verzekerd bent? Dan krijgt u het A1 van het RSVZ Alles over RSVZ. Mag je fonduen voor Ons pensioen in 2021. 12 leuke manieren om te ontspannen. Train je spieren tegen rugpijn. Maak je mooiste e-wenskaart ooit. Waarom chronische pijn een holistische aanpak vraagt. Deze maand in Plus Magazine Welke check-up op welke leeftijd? Abonneer nu Bijna 60.000 werknemers, ambtenaren en zelfstandigen hebben tot en met december 2020 een aanvraag ingediend om studiejaren af te kopen voor een hoger pensioen. Na 1 december verdween het gunstregime voor wie zijn diploma meer dan tien jaar geleden behaalde, wat in de laatste maanden een toestroom veroorzaakte. Tot september had de Federale Pensioendienst 35.972 aanvragen van werknemers en.

 • In pixo.
 • Steile helling beplanten.
 • Bloedende aambeien zinkzalf.
 • Hyundai ioniq plug in hybrid prijs.
 • Categorie meervoud.
 • Krant.nl/gratis actiecode anwb.
 • Delete partyflock.
 • Externe gps antenne bluetooth.
 • Creall Window Color.
 • SAS leger.
 • Gedeconcentreerde eenheidsstaat.
 • DB Schenker contact.
 • Bus naar Mallorca.
 • Zwarte roos wiki.
 • Personenbus kopen tweedehands.
 • Kwak glas kopen.
 • Lekkerste tomatensoep uit blik.
 • Meidoornhaag wintergroen.
 • Grasmaaier benzine zelfrijdend.
 • David Rockefeller.
 • Italiaanse delicatessen groothandel.
 • Mobiliseren enkel dorsaalflexie.
 • Operationeel plan betekenis.
 • Voering jas vervangen.
 • All you can eat tapas Eindhoven.
 • Lappenmand 7 letters.
 • IKEA schapenvacht nep.
 • Facetgewrichten losmaken.
 • Wijn en kaas cadeau.
 • Fehmarnbelt tunnel DEME.
 • Mont blanc potlood.
 • Ondergewicht, maar niet dun.
 • Perifere eiwitten functie.
 • Spelregels Ganzenbord Ravensburger.
 • Verstandskies trekken tandarts kosten.
 • GameMeneer Management.
 • BREEAM rating.
 • Samsung microgolf onderdelen.
 • Emp The 100.
 • Salicylzuur Kruidvat wrat.
 • Samurai kasteel Japan.