Home

Leeruitkomsten voorbeelden

Voorbeelden van deze verschillende leeruitkomsten zijn in tabel 1 weergegeven . Per niveau is er een voorbeeld opgenomen vanuit het HO, MBO en een private instelling. Voorbeelden zijn geselecteerd vanuit de NCP NLQF kwalificatie database. Tabel 1: Leeruitkomsten op de verschillende niveaus. MBO HO Private instellin Leeruitkomsten zijn in opkomst Werken met leeruitkomsten is in. De deeltijd en duale opleidingen die aan de pilot flexibel hoger onderwijs voor volwassenen deelnemen werken, conform de subsidiekaders, met leeruitkomsten. Daarnaast zie ik de trend dat steeds meer voltijd opleidingen ook leeruitkomsten formuleren en hun opleiding met de leeruitkomsten flexibeler inrichten. In mijn opinie. Daarbij is een leeruitkomst iets anders dan een leerdoel. Voorbeeld van een leeruitkomst: De student herkent de factoren die belangrijk zijn bij gezondheidsinstandhouding gedurende de levensloop en kan deze verantwoord toepassen bij het analyseren van het risico op gezondheidsproblemen Hoe formuleer je leeruitkomsten? Formuleer 'Tuning-proof' met een werkwoord, type, onderwerp, standaard en scope/context. Voorbeeld vakdidactiek Moderne Vreemde Talen: De student onderbouwt zijn visie op zijn (taal)vak binnen de gekozen afstudeerrichting avo, bo-vmbo of bo-mbo met relevante en recente theorieën over tweede taalverwerving Modules leeruitkomsten HAN Pabo deeltijd | propedeuse | kernfase | 2019-2020 | pagina | 1 Hij kan deze begrippen en theorieën koppelen aan zijn eigen leerervaringen door voorbeelden te benoemen van eigen sterke en zwakke kanten met betrekking tot leren

Voorbeelden van toetsbare leeruitkomsten (husite.nl, 2018): De student vertoont gedrag A, met betrekking tot inhoud B onder voorwaarden C, waarbij hulpmiddelen D worden gehanteerd wat leidt tot prestatie E. Behandelt brandwondenslachtoffers volgens de EHBO-richtlijnen (gedrag) (inhoud) (context) leeruitkomsten van HBO-Rechten van de Hogeschool van Amsterdam op niveau 1 tot en met 3 (Nederlands); leeruitkomsten van niveau 3 (Engels); leeruitkomsten formuleren voor onderwijs en toetsing (tips voor docenten). Competences and examples of program learning outcomes

De nieuwe adviesrapporten omtrent het flexibiliseren van het onderwijs spreken over het formuleren van leeruitkomsten in plaats van leerdoelen (Kan et al. 2015). Met het ontwerpteam van FED zijn we de laatste weken bezig geweest om het begrip 'leeruitkomsten' te verkennen. Er blijken nogal verschillende omschrijvingen te zijn van wat nu exact leeruitkomsten zijn e Voorbeelden van goede leerdoelen. We weten nu hoe de theorie achter leerdoelen opstellen in elkaar steekt. Maar hoe ziet een goed leerdoel er in de praktijk eigenlijk uit? Laten we eens kijken naar wat voorbeelden uit de praktijk. 1. Nieuwe tools en technologieën voortijdig oppikken

Formuleren van leeruitkomsten; welke manieren zijn er

Reflecteren met het model van Korthagen. Gepubliceerd op 18 november 2019 door Lou Benders. Het model van Korthagen is een methode die je kunt gebruiken in je reflectieverslag om te reflecteren op je handelen. Het reflectiemodel van Korthagen bestaat uit 5 stappen Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Case 1: add on Universiteit van Tilburg Link Class Collaborative Online International Learnin Sara Struik (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en Judith Jansen en Marjolein Büscher-Touwen (beiden van Expertisecentrum inclusief onderwijs, onderdeel van CINOP) gaan aan de hand van onderzoeksresultaten en voorbeelden uit de praktijk in op de vraag hoe flexibilisering van onderwijs op basis van leeruitkomsten kan leiden tot eerlijke kansen en meer studiesucces voor studenten met een. Leeruitkomsten zijn leerwegonafhankelijk: een leeruitkomst kan in principe op meerdere manieren worden bereikt, bijvoorbeeld via een opleiding of via werkervaring. Er kan rekening worden gehouden met de manier die de lerende het best past (NP LLL, 2015). Spraakverwarring ligt voortdurend op de loer Leeruitkomsten zijn bepalend voor de keuze voor de toetsvorm(en) en de formulering van beoordelingscriteria. Het zou niet uit mogen maken of je nu een beroepsproduct ontwikkelt op school, of op je werkplek. Voorwaarde is dat beide beroepsproducten worden beoordeeld op basis van dezelfde criteria

Leeruitkomsten en leerdoelen toetsin

Voorbeeld toetsterm: de lerende kan de gevolgen van het niet dragen van een veiligheidshelm beschrijven. Belangrijk is te weten dat leerresultaten dus opbrengstgericht zijn, niet aanbodgericht. Ze geven geen inhoud weer van curriculum of examen, noch van de doelen die met het curriculum of examen bereik Meer weten Leeruitkomst. De leeruitkomsten zijn zodanig geformuleerd dat zij ruimte bieden aan de studenten om op verschillende manieren te leren en om met verschillende vormen van bewijsmateriaal aan te tonen dat de leeruitkomsten zijn gerealiseerd

Leerdoelen vs. leeruitkomsten - Vernieuwenderwij

 1. Het niveau komt in de eerste plaats tot uitdrukking in het werkwoord, dat het niveau van denken aan geeft. Het niveau komt ook tot uitdrukking in het niveau van handelen, in de mate van zelfstandigheid en de complexiteit van de context. Bij voorbeeld: onder begeleiding, met instructies, met gebruikmaking van een bepaald model of hulpmiddel
 2. Innovate in an online Community of Practice. The platform innovationlab.nhl.nl supports innovative projects and courses at and with NHL Stenden University of Applied Sciences
 3. 6 Beoordeling bestaande experimenten leeruitkomsten April 2019 NVAO Nederland Vertrouwen in kwaliteit voldoen aan de vereiste kwalificaties om de leeruitkomsten op een eenduidige wijze te toetsen en beoordelen. Gerealiseerde leerresultaten Standaard 4: De opleiding toont aan dat de beoogde leerresultaten zijn gerealiseerd
 4. Voorbeelden SMART leerdoelen Voorbeeld 1 Niet SMART: Structuur aanbrengen Wel SMART: Ik gebruik in de bespreking van een uitgevoerde opdracht de volgende opbouw: duidelijke inleiding, uitleg werkwijze, uitleg wat is bereikt/resultaat, leermomenten, feedback (tips/tops), duidelijke afsluiting
 5. Sara Struik (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en Judith Jansen en Marjolein Büscher-Touwen (beide van ECIO, onderdeel van CINOP) gaan aan de hand van onderzoeksresultaten en voorbeelden uit de praktijk in op de vraag hoe flexibilisering van onderwijs op basis van leeruitkomsten kan leiden tot eerlijke kansen en meer studiesucces voor studenten met een ondersteuningsvraag
 6. leeruitkomsten samengevoegd tot acht eenheden van leeruitkomsten (figuur 1). Een eenheid van leeruitkomsten heeft een omvang van dertig studiepunten en bestaat uit maximaal vijf leeruitkomsten van vijf of tien EC. De leeruitkomsten leiden we af van de eindkwalificaties die bestaan uit: - De bekwaamheidseisen (Onderwijscoöperatie, 2014

Leeruitkomsten - Hv

 1. Een voorbeeld: Het doel van dit onderzoek was om te begrijpen hoe het sociale netwerk van kennisintensieve serviceorganisaties is opgebouwd. De resultaten laten aan de hand van drie case studies zien dat kennisintensieve organisaties een breed netwerk van relatief losse contacten onderhouden om wendbaar te blijven en snel te kunnen anticiperen op de veranderende omgeving
 2. Een goed ontworpen cursus ondersteunt de studenten bij het bereiken van alle leerdoelen; de toetsing meet in hoeverre de studenten deze leerdoelen bereikt hebben. Dat kan alleen indien de doelen juist geformuleerd zijn. Om verantwoord en inzichtelijk te kunnen toetsen is het belangrijk dat de leerdoelen concreet zijn en dat ze op opleidings-, fase-, cursus-, en taakniveau op elkaar zijn afgestemd
 3. 1 Ontwerpkaders: Leeruitkomsten Versie 1.0/ november. 2 Flexibel onderwijs Flexibel Onderwijs kenmerkt zich door tijd, plaats en tempo-onafhankelijk studeren. De route is individueel en past bij de uitgangssituatie van de student. Voorkennis, werkervaring, leefsituatie en leerstijl van de student bepaalt mede de leerroute
 4. Leeruitkomsten Ects Sbu * Luk 1: Professioneel zorgverlenen 10 280 Luk 2: Samenwerken t.b.v. de continuïteit 5 140 Module 6: Ethisch handelen Leeruitkomsten Ects Sbu LUK 1: Moreel verpleegkundig handelen 7,5 210 LUK 2: Onderzoeken van kwaliteit en patiëntveiligheid 7,5 210 Module 7: Stage Leeruitkomsten Ects Sb
 5. Competentielijst. Een competentielijst bestaat meestal uit een overzicht van werkgerelateerde competenties. De lijst met competenties hieronder bestaat uit 62 van veel voorkomende en gevraagde competenties in werk en loopbaan

leeruitkomsten De pilots flexibilisering worden ondersteund door de NVAO, de Inspectie van het Onderwijs en het ministerie van OCW gezamenlijk. Deze handreiking is een voorbeeld van de wijze waarop die ondersteuning vorm krijgt. Daarnaast worden landelijke uitwisselingsbijeenkomsten e Leeruitkomsten. Programma leeruitkomst 11A: Een voorbeeld hiervan: Op dit moment is de digitalisering binnen de voetbalwereld een hype en heeft videoanalyse bewezen om een belangrijke bijdrage te leveren aam het spel Flexibel werken met leeruitkomsten en (gevalideerde) bewijslast • In experimenteel flexibel deeltijd onderwijs worden de vaste onderwijs programma's losgelaten. Studenten werken aan leeruitkomsten. Leeruitkomsten beschrijven het eindniveau wat een student moet kennen of kunnen en worden ondersteund met duiding in een 'RUBRIC' Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Case 1: add on • Universiteit van Tilburg • Link Class • Collaborative Online International Learning met studenten in Peru • Keuzemodule binnen businessopleidingen • Onderdeel van een onderzoek Doel De deelnemers krijgen de gelegenheid om de aard van culturele diversiteit en.

Van leerdoel naar leeruitkomst jochemgoedhal

 1. Het experiment leeruitkomsten is een succes, zo durft hij ten overstaande van deze zaal te stellen. Hij geeft het voorbeeld van een student in een van zijn opleidingen die door het volgen van een aantal modules in niet-bekostigd deeltijdonderwijs toelaatbaar werd voor de bekostigde hbo-opleiding
 2. Sluiten. Ontwikkelingen. Actieonderzoek. Fontys Centrum voor Ondernemerschap. Associate degre
 3. Wat betekent leeruitkomsten? Hieronder vind je een betekenis van het woord leeruitkomsten Je kunt ook zelf een definitie van leeruitkomsten toevoegen
 4. Scholieren.com helpt scholieren om samen betere resultaten te halen en slimmere keuzes te maken voor de toekomst. Met kennis, actualiteit, tips en meningen. Op een inspirerende, eerlijke en toegankelijke manier
 5. Voorbeelden van de belangrijkste gesloten vraagvormen 120 10.4. Een gesloten vraag meet meer dan alleen reproduceerbare kennis 137 Leeruitkomsten en indicatoren BKE In het rapport van de Expertgroep BKE/SKE worden zowel voor BKE als voor SKE leeruitkomsten en indicatoren beschreven
 6. De vraag is of dit systeem nog voldoet. We toetsen complexe zaken zoals competenties, leeruitkomsten, eindtermen en/of eindkwalificaties. Als je een leeruitkomst wilt toetsen, dan heb je eigenlijk verschillende meetpunten nodig om tot een valide en betrouwbaar oordeel te komen
 7. Ter voorbeeld twee leeruitkomsten van APV jaar 1 voltijd Didactisch handelen van de docent . DIH1 De student ontwerpt in samenwerking leeractiviteiten rekening houdend met de context, werkvormen, lesdoelen en (digitale) onderwijsleermiddelen (A6+A7) en hij onderbouw
Van leerdoelen naar leeruitkomsten - Vernieuwenderwijs

Een voorbeeld om deze ondersteuning te illustreren: een leeruitkomst voor een module luidt dat de professional in staat moet zijn om een begeleidingsgesprek te voeren met een cliënt. We laten hier even in het midden met wie en waarover dit gesprek moet gaan leeruitkomsten zijn op eindniveau geformuleerd, dus op competentieniveau 3. Voor de opleiding Rechten van de HvA zijn deze leeruitkomsten ook op de competentieniveaus 1 en 2 geformuleerd. Daarbij zijn ze vertaald naar het Amsterdamse profiel door accenten waarop deze opleiding zich profileert toe te voegen. Dit is met name zichtbaa Verheldert Als sociaal werker Maatschappelijke Ondersteuning maak je de daadwerkelijke vraag of behoefte vragen en behoeften helder. Je luistert actief naar de persoon en diens netwerk

Het koppelen van leeruitkomsten (wat) en didactiek/leeractiviteiten (hoe) naar niveau en context, sluit aan bij het gedachtegoed van constructive alignment. inspirerende voorbeelden besproken, aan de hand van het 'schuifjesmodel' uit stap 4, uit alle lagen van het Nederlandse onderwijssysteem. Leren voor breed ondernemerschap 3 Het tweede voorbeeld is een inleiding van bijvoorbeeld een werkstuk of verslag, die uit meerdere hoofdstukken bestaat. De inleiding hoort bij een verslag over astronauten. Let op: het gaat hier enkel om een voorbeeld, en de genoemde informatie is fictief. Het voorbeeld wordt daaronder weer toegelicht. Het nu volgende verslag gaat over astronauten Je hebt het onderwerp van je werkstuk bepaald en hebt hier onderzoek naar gedaan, bij voorkeur volgens een systematisch stappenplan voor het maken van een werkstuk.In welke vorm ga je nu de informatie die je gevonden hebt, presenteren aan de lezer van je werkstuk? De meeste soorten werkstukken, ook een profielwerkstuk of een sectorwerkstuk, volgen de volgende indeling

Leerdoelen opstellen? SMART formuleren, voorbeelden, tip

Reflecteren met het Model van Korthagen Voorbeel

Implementatie van de BKE/SKE in het hbo: over kansen en

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden

 1. leeruitkomsten staatsrecht na bestudering en verwerking van de theorie uit hoofdstuk kan je: de kenmerken van een staat beschrijven; de begrippen staat, land e
 2. Bespreken van een voorbeeld beroepsproduct Aan Studenten kunnen bij het bepalen van de criteria gebruik maken van de leeruitkomsten en leerdoelen van de module. Of je kiest ervoor vooraf de criteria te geven en laat studenten het voorbeeldverslag beoordelen aan de hand van deze criteria
 3. Leren voor breed ondernemerschap: Analyse van leeruitkomsten en leeractiviteiten Judith Gulikers1, Yvette Baggen2, Thomas Lans1 & Ingrid Christoffels3 1 Wageningen University and Research 2Universiteit Utrecht 3Expertise Centrum Beroepsonderwijs (ECBO) NRO-overzichtsstudie 2017-2018. Dossiernummer 405-17-71
 4. groep leeruitkomsten eigen te maken. 5. Individuele personen moeten in staat worden gesteld hun leeruitkomsten te laten valideren, onafhankelijk van hoe deze leeruitkomsten verkregen zijn. 6. Individuele personen moeten de mogelijkheid hebben om hun beoordeelde groepen van leeruitkomsten te stapelen om zo een kwalificatie te verkrijgen. 7
 5. Enkele voorbeelden. sla link op in klembord. Kopieer. Ook decretaal heb je als school heel wat bewegingsruimte: er is geen verplichting om met een digitaal leerlingvolgsysteem te werken. ontwikkelvelden en -thema's met hun leeruitkomsten ; generieke doelen,.

Onderwijs op basis van leeruitkomsten - CINO

Het idee achter de STARR-methode. Recruiters willen graag een zo realistisch mogelijk beeld krijgen van een sollicitant. Sollicitanten hebben namelijk soms de neiging de werkelijkheid wat te 'verfraaien' en op deze manier zichzelf zo goed mogelijk te presenteren. Bijvoorbeeld: 'Ik presteer beter onder druk' of 'Ik kan goed omgaan met conflicten' Voor een uitgebreide beschrijving van de competenties met voorbeelden van beroepsrollen zie het document 'Landelijke competentieset HBO-Rechten'. In de propedeuse werk je aan de competenties en de leeruitkomsten op niveau 1. In de hoofdfase leer je ze - via niveau 2 - te beheersen op niveau 3

Canon Beroepsonderwijs Leeruitkomsten in het mb

Kolb leerstijlen en werkvormen Didactische werkvormen Centraal bij de dromer staat: emotie, verbeelding, voorstellingsvermogen, persoonlijke betekenisgeving, zintuigen, fantasie, observeren en nieuwe ideeën generen Deze voorbeelden geven aan dat een indicator altijd is uit te drukken in een getal, bijvoorbeeld in een percentage. Een goede indicator heeft de volgende kenmerken (Colsen en Casparie, 1995): Een indicator heeft een relatie met wat onder kwaliteit van zorg wordt verstaan, ofwel, de organisatie moet definiëren wat ze onder kwaliteit van zorg verstaat Leeruitkomsten. Hoe gebruik je deze website? Gebruikers kunnen voorbeelden van propaganda uit het dagelijks leven uploaden, onderzoeken en bespreken met anderen. Door interpretaties te delen en commentaar te geven op de ideeën van anderen, wordt kritisch denken gestimuleerd

3 veelgemaakte fouten bij leerwegonafhankelijk toetsen van

 1. Flexibilisering en specifieke afstudeerrichtingen - hoe leeruitkomsten verandering kunnen aanjagen. Het gebruik van leeruitkomsten is inmiddels aardig ingeburgerd in onderwijsland, maar nog niet vaak komen we tegen dat ze de ruggengraat voor deeltijd én voltijd tweedegraads lerarenopleidingen vormen
 2. Voorbeeld: Bijlage 1. Leeruitkomsten module 1. Pagina 8. Gebruik voor de bijlagen de volgende wijze van bestandsnamen: 1.{naam bestand}, 2.{naam bestand}, 3.{Naam bestand}. Nummer bijlagen dus op hoofdniveau (1, 2, 3 . Handleiding Aanvraagformulier Inschaling - www.nlqf.nl - info@nlqf.nl - december 2020
 3. Ontwerpen vanuit leeruitkomsten. Bij het ontwerp van de toetsing staan de leeruitkomsten centraal. Toetsen met een summatieve functie worden ontwikkeld op basis van de beoogde leeruitkomsten en niet op basis wat tijdens de leerweg aan bod is gekomen. Daarmee maken onderwijsactiviteiten geen deel uit van een toets met een summatieve functie
 4. Figuur 1: Voorbeeld format voor een schema (of matrix) met leeruitkomsten. Een schema met leeruitkomsten is naast uitgangspunt voor onderwijsontwerp ook een goed communicatiemiddel naar vakgenoten, overige docenten en de student. Het helpt om leerlijnen uit te stippelen en daarover te communiceren, wat bijdraagt aan effectiever studeren

In het project Je Ogen Uitkijken hebben de hogescholen de leeruitkomsten voor de bke en de ske opnieuw beschreven, nu als kwaliteiten. De leeruitkomsten bepaalden sinds 2013 het niveau en de inhoud van de bke en ske. De ontwikkelingen op het gebied van toetsing vroegen om een herijking; daarin zijn ook de ervaringen van de hogescholen in de voorgaande jaren meegenomen leeruitkomsten Eerlijke kansen voor studenten met een ondersteuningsvraag Aan de hand van onderzoeksresultaten en voorbeelden uit de praktijk gaan wij in op de vraag hoe flexibilisering van onderwijs op basis van leeruitkomsten kan leiden tot eerlijke kansen en meer studiesucces voor studenten met een ondersteuningsvraag

Academic adventures – Wat werkt volgens ons bij

Meer weten Leeruitkomst - Fonty

leeruitkomsten zoals uitgewerkt door de Expertgroep bke/ske (2013). opbrengsten van de activiteiten worden door de projectgroep vertaald naar voorbeelden en/of praktische tools die door de kerngroep en de uitvoeringsgroep worden geïmplementeerd en geëvalueerd Een leerdoel geeft aan wat men met het onderwijs wil bereiken. Soms wordt leerdoel gebruikt als synoniem van de term eindterm.Een leerdoel specificeert duidelijk en concreet wat men beoogt zichzelf of anderen eigen te maken op het gebied van kennis, inzichten en vaardigheden.Er is meestal in opgenomen hoe men zich dit eigen maakt en hoe men dit dient te tonen aan anderen De Commissie wil eind 2021 een Europese aanpak voor microcredentials op tafel hebben liggen. Microcredentials moeten via een kortere, toegankelijkere en flexibelere vorm van studeren een significante bijdrage leveren aan het verbeteren van kennis en vaardigheden en de leven lang leren dimensie in het onderwijs versterken. Ter voorbereiding van een Europese aanpak legt een adviesgroep de nadruk. Leeruitkomsten flexibel onderwijs Leraar Duits 5 Portfolio Digitale geletterdheid afstudeerrichting met actuele literatuur en voorbeelden uit je eigen onderwijspraktijk. Je betrekt daarbij expliciet de drie functies van onderwijs (kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming)

Toetscyclus Ontwerpe

Dit is mijn stageplan voor mijn diagnostiek stage voor de master psychologie aan de Open Universiteit. De opdracht was om een planning te maken voor de stage en uit te leggen hoe er gewerkt wordt op de stageplek. Dit plan kan als voorbeeld gebruikt worden ook voor andere stages omdat het een volledig beeld van je bedoelingen geeft tijdens je stage De student geeft hierbij twee concrete voorbeelden en benoemt twee verbetervoorstellen om de fit te vergroten. (beoordeeld op basis van het stageverslag) Leeruitkomsten persoonlijke ontwikkeling. De student laat professionaliteit zien zoals aangegeven in de vijf houdingsaspecten (beoordeeld op basis van de stagepraktijk) Zij hebben behoefte aan flexibele, efficiënte opleidingstrajecten. En daar schort het vaak aan. ECVET 1], een Europees initiatief, bedoeld om behaalde leeruitkomsten te herkennen en erkennen, de overdracht ervan te vergemakkelijken, kan helpen daar verandering in brengen

Blended learning

Artikel Flexibel onderwijs op basis van leeruitkomsten

Dominique adviseert om in het onderwijs te streven naar een minimaal aantal leeruitkomsten dwz geen lange afvinklijsten. Ook geeft ze aan dat de kwaliteit van de beoordelingstaak de kwalitite van het bewijsmateriaal bepaalt. Als we willen flexibiliseren, dan is het werken met leeruitkomsten een passende vorm Technieken met duidelijke praktische voorbeelden. Dingen uitproberen/oefenen onder begeleiding van een expert. Als je een beslisser bent/voorkeur hebt voor deze stijl, dan leer je het meest van activiteiten waarbij: Er een duidelijk verband is tussen de stof en een probleem/gelegenheid bij het werk/studie

Situatie: Beschrijf de situatie (leerdoel). Wie waren er betrokken? Waar speelde het zich af? Waarover ging het precies? Taak: Wat was jouw taak? Wat was je rol / functie LEERUITKOMSTEN Hoe toon ik mijn leeruitkomsten aan? Interactieve Media. Voor een live voorbeeld kun je naar deze site gaan, we hebben uiteindelijk besloten om de agenda van Demi te gebruiken maar om mijn UX design erin te verwerken. Research Leerdoelen/leeruitkomsten Voorbeelden voorbereidingsopdrachten docenten. Welkomstmail met voorbereidingsopdracht RUG (pdf) Welkomstmail met voorbereidingsopdracht HAN (pdf) Methode inleveren. Denk goed na waar en hoe docenten hun voorbereidingsopdracht inleveren Reflecteren volgens de STARTT-methode De STARRT-methode is een hulpmiddel om te reflecteren. Reflecteren is terugblikken op je ervaringen en gedrag WERKWOORDEN BIJ BEHEERSINGSNIVEAUS VAN BLOOM In 1956 publiceerde een commissie onder leiding van Benjamin Bloom een systeem voor d

Er zijn genoeg voorbeelden van leerdoelen resp. leeruitkomsten en prestatie-indicatoren denkbaar, welke de student zowel in de praktijk als op school kunnen laten zien (zoals norm actualisatie voor F&C). Indien een opleiding in totaal met zes leeruitkomsten werkt, dan kan een student in de dual Formuleer een duidelijke probleemstelling voor je scriptie. Gepubliceerd op 15 juli 2014 door Lou Benders. Bijgewerkt op 20 april 2020. Nadat je jouw onderzoeksprobleem hebt bepaald door je te verdiepen in je onderwerp en door middel van vooronderzoek, moet je de probleemstelling schrijven waarin je aangeeft welk probleem of vraagstuk onderzocht moet worden verwerving van leeruitkomsten wilt werken, of op welke manier u wellicht kunt aantonen dat u bepaalde leeruitkomsten al beheerst. Meer informatie over bovenstaande kunt u nalezen in Deel 1: Studiegids in paragraaf 1: Uitgangspunten van het onderwijs. Uiteraard kan ook de studieloopbaanbegeleider van uw opleidin

Wat voorbeelden: Inhaken op de actualiteit. De omgeving waarin de consument winkelt, is van grote invloed op zijn koopgedrag. Het traditionele distributiekanaal voor de retailmarkt verandert steeds meer van eenvoudig ingerichte winkels naar moderne 'interactieve' theaters Ook al kunnen met meerkeuzevragen ook hogere denkprocessen getoetst worden, dat geldt niet voor leeruitkomsten als creativiteit, toelichting geven en schrijfvaardigheid. Het gaat immers om het herkennen van het goede antwoord en niet om het zelfstandig creëren ervan. Voorbeelden van meerkeuzevragen Voorbeeld Een aantal voorbeelden: An Assessment of the Effectiveness of e-learning in Corporate Training Programs.Link Effectiveness of e-learning in continuing medical education for occupational physicians Link An Evaluation of the Effectiveness of e-learning system as Support for Traditional Classes Lin Voeg aan de rubric ook een aantal voorbeelden toe van toepassingen van de rubric in de vorm van uitgewerkte voorbeelden. Dit geeft de mensen die met de rubric gaan werken een startkader voor hoe de rubric toegepast wordt (Jonsson, 2007)

160909 v1 (wr) blended learning ontwikkelen dag van de trainer

Directe instructie blijkt sterke positieve effecten te hebben op leeruitkomsten van leerlingen in verschillende domeinen. Vooral binnen het primair onderwijs, maar ook in het voortgezet onderwijs is de effectiviteit van het instructiemodel aangetoond Voorbeelden van praktische sturingstips per fase: 1. Tips voor de forming fase. Sta op de eerste dag in de deuropening en begroet iedereen. Geef de leerlingen een hand en maak oogcontact. Maak jouw voornemen voor het jaar duidelijk. Bijvoorbeeld: 'Mijn voornemen is dat wij de leukste klas van de school worden.

IMG_5183 2 – Mijn kijk op onderwijs

• Eenheden van leeruitkomsten: o enkele voorbeelden van volledig uitgeschreven eenheden van leeruitkomsten; o een overzicht van alle eenheden van leeruitkomsten die navolgbaar gezamenlijk de eindkwalificaties dekken en dat inzicht geeft in de onderlinge samenhang tussen d Outreachend werken komt voort uit een eeuwenoude traditie (Van der Linde, 2011) van vrijwilligers, en later ook van sociaal werkers, die op burgers afgingen die in kwetsbare omstandigheden verkeerden. Outreachend werkers bewegen zich tussen de systeemwereld van instanties en bureaus en de leefwereld van deze kwetsbare burgers. De laatste jaren verschuift de outreachende aanpa Voorbeeld van een tijdschema in een plan van aanpak (klik op de afbeelding om te vergroten) Houd met het opstellen van een tijdschema rekening met vertraging. Plan daarom niet alles in tot precies de laatste dag van de deadline. Zorg ervoor dat je minimaal 14 dagen voor de deadline al klaar bent met jouw scriptie Leeruitkomsten zijn in opkomst Werken met leeruitkomsten is in. De deeltijd en duale opleidingen die aan de pilot flexibel hoger onderwijs voor volwassenen deelnemen werken, conform de.

Dossier: Flexibilisering | EPALE

Didactiek. Didactiek betreft de kunst van het onderwijzen. Het gaat om de inzet van technieken om studenten iets te leren. Deze technieken kennen verschillende uitingsvormen, zoals de inzet van activerende werkvormen, het principe collaboratief leren, methodes voor lesontwerp, tips & tricks, en ga zo maar door SIREE, negen leeruitkomsten voor de leraar. Online praktijkpresentatie (Stefan De Witte, Els Vanobberghen - VIVES + VVOB) externe partners met concrete voorbeelden. Je maakt ook kennis met de negen leeruitkomsten, die betrekking hebben op de grondhouding,. Aan de hand van een casus ga je aan de slag met de volgende leeruitkomsten: - je formuleert een PICO-vraag voor een klinisch probleem. - je kunt een zoekvraag in relevante kernconcepten verdelen. - je vertaalt zoektermen naar wetenschappelijk Engels Als maatschappelijk werker ondersteun je mensen bij het oplossen van en omgaan met hun problemen in hun dagelijks leven of in hun werk. Dit kan van korte, maar ook van langere duur zijn. Huurschuld of werkloosheid kunnen redenen zijn voor mensen om hulp te vragen, maar bijvoorbeeld ook opvoedings- of relatieproblemen. Door deze en andere problemen kunnen mensen depressief, verdrietig of. Leeruitkomsten. Toepassen van de Psychologische body of knowledge (leeruitkomst 8) Niveau per leeruitkomst: Inleidend. Cursusleeruitkomst: Na het volgen van de cursus Ontwikkelingspsychologie kan de student: modellen en perspectieven gebruiken om voorbeelden uit de praktijk te verklaren

 • Fletching money making OSRS.
 • Schaal 1:24.
 • Remeha Calenta vermogen instellen.
 • Afstoting nier.
 • Gouden Kalf 2020.
 • Olympos medewerkers.
 • Yt Jake Paul.
 • Charles Michel woonplaats.
 • Personal Gym Beverwijk.
 • Fitnessbank.
 • WordPress thema terugzetten.
 • Pirates of the caribbean you are a pirate.
 • Haasnoot Vis.
 • Gewelven kerk.
 • Zilver graveren Den Haag.
 • Barkrukken horeca 2e hands.
 • Pannenkoeken Amersfoort.
 • Korte etappe Tour 2018.
 • Toevlucht Middelburg.
 • Yom Kippur 2020.
 • Geboorte snoep groothandel.
 • Modekoningin Máxima algemeen.
 • Moon PNG.
 • Kortingscode Kruidvat België.
 • Fokker Soft Coated Wheaten Terrier.
 • Immovlan Kot Gent.
 • Oak Island Season 9.
 • Cornflakes soorten.
 • Markt Dochamps.
 • Foamboard A3 kopen.
 • Wormen kweken.
 • Corgi wassen.
 • Meubels huren particulier.
 • Dionne Warwick Whitney Houston.
 • Gucci Dionysus medium.
 • Magneten kopen GAMMA.
 • Panter dekje paard.
 • Goedkoop ramen blinderen Amsterdam.
 • Soh Kofi Shrine.
 • IKEA chaise longue KIVIK.
 • Css background image settings.