Home

Stedenbouwkundige vergunning Gent

Omgevingsvergunning Stad Gent

 1. De omgevingsvergunning vervangt de vroegere stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning) en milieuvergunning. Omgevingsvergunning | Stad Gent Overslaan en naar de inhoud gaa
 2. Voor alle stedenbouwkundige inlichtingen of stedenbouwkundige vragen (bouwen, verbouwen, stedenbouwkundige voorschriften, verkavelingen, meldingen, ruimtelijke uitvoeringsplannen) kun je terecht bij de Balie Bouwen of op één mailadres: bouwen@stad.gent of via deze pagina
 3. g van Stad Gent. Enkele voorbeelden zijn: het vervangen van ramen of het schilderen van een gevel
 4. De vergunningsplicht voor het vellen van hoogstammige bomen (niet in een bosverband) is in de Stad Gent geregeld in artikel 3 van het Algemeen Bouwreglement. Hierdoor is in Gent ook het vellen van hoogstammige bomen binnen de 30 m-zone rond een vergund woongebouw onderworpen aan een vergunningsplicht
 5. Burgers en professionelen kunnen hun stedenbouwkundige vergunning in Gent nu ook digitaal aanvragen. Een digitale bouwaanvraag indienen kan via het digitaal loket van de Vlaamse overheid, www.omgevingsloket.be. Vanaf 23 februari 2017 worden alle steden en gemeenten in Vlaanderen verplicht hun dossiers digitaal te behandelen

Een stedenbouwkundige vergunning is een vergunning die u de toestemming geeft om bepaalde bouwwerkzaamheden uit te voeren. Als u plannen heeft om een woning te bouwen, te renoveren of uit te breiden, is het dus heel belangrijk dat u daar eerst een stedenbouwkundige vergunning voor aanvraagt Als je een Autovrij Gebied in Gent wilt inrijden, dien je 24 uur op 24 te beschikken over een vergunning. Er zijn 5 Autovrije Gebieden

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning - Stad Gent

Omgevingsvergunning nodig? Volg ons stappenplan Stad Gent

vergunningen strijdig en inconsistent blijken te zijn. Dit valt enerzijds te verklaren doordat verschillende overheden moeten oordelen over de diverse facetten van het project, maar inconsistenties worden evengoed gecreëerd door het verschil in geldingsduur van de beide vergunningen. De stedenbouwkundige vergunning heeft een permanen Een stedenbouwkundige vergunning is een toestemming vanwege de administratieve overheid (de gemeente of in bepaalde gevallen het gewest) om handelingen en werken uit te voeren, zodat u een gebouw mag optrekken of renoveren, een gebouw een nieuwe bestemming geven, een boom vellen, het bodemreliëf wijzigen, een verkeersweg aanleggen, een uithangbord plaatsen

Die vergunning is vereist voor: stedenbouwkundige handelingen (ondermeer bouwen, verbouwen, functiewijzigingen, wijzigingen van het aantal woongelegenheden, vellen van bomen, ontbossen, verkavelen,) de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1 of 2 De vergunning vervalt als de begunstigde binnen de drie jaar na de betekening niet begonnen is met de wezenlijke uitvoering ervan, de ruwbouwwerken nog niet opgestart heeft of de stedenbouwkundige lasten niet uitgevoerd heeft (art. 101 van het BWRO) Artikel 0: Afbakeningslijn grootstedelijk gebied Gent Bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning voor een project dat een terreinoppervlakte beslaat vanaf 2 ha en/of 50 woongelegenheden, wordt door de aanvrager een inrichtingsstudie bijgevoegd

Omgevingsvergunning: veelgestelde vragen Stad Gent

Bouwaanvraag indienen kan nu ook digitaal in Gent Stad

Formulier voor melding van stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteiten (IIOA) docx bestand Meldingsformulier B07 (bijlage bij het besluit - versie 20201013) (94 kB). docx bestand Toelichting bij meldingsformulier B07 (versie 20180220) (38 kB). Het aanvraagformulier kan met een letter-cijfer code (bv B25) verwijzen naar één of meerdere addenda (stedenbouwkundige1) vergunning nodig. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 20092 somt in zijn art. 4.2.1. de handelingen op waarvoor een (in regel voorafgaande3) stedenbouwkundige vergunning vereist is. Deze lijst van vergunningsplichtige handelingen is dermate ruim omschreve

Gent persruimte, het laatste nieuws over Gent en omstreken. Op 13 juli verleende het College van Burgemeester en Schepenen de De stedenbouwkundige vergunningen voor de woningen kunnen pas verleend worden na de stedenbouwkundige vergunning voor het toekomstig openbaar domein woonplaatskeuze op het kantoor te 9052 Gent, Bollebergen 2A, bus 20 Verwerende partij DE GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE AMBTENAAR van het departement RWO, afdeling Oost-Vlaanderen vertegenwoordigd door advocaat Paul AERTS met woonplaatskeuze op het kantoor te 9000 Gent, Coupure 5 Tussenkomende partijen 1 Hey, Aan de experten hier om een verklaring te vinden op het volgende. Onze historiek betreffende de goedkeuring van een stedenbouwkundige vergunning: 1. Aanvraag verzonden eind Maart 2. Bevestiging administratieve vervollediging dossier eind April Vanaf dan niets meer gehoord. Nu bel.. Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde. Als u de inlichtingen over een perceel, gelegen in het Vlaamse Gewest, bevestigd wilt zien, dan kunt u een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo hebt u meer zekerheid

Brief: college van burgemeester en schepenen, t.a.v. Dienst Vergunningen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen. Mail: omgevingsvergunning@antwerpen.be; Wanneer krijgt u het attest? Binnen een termijn van 75 dagen na de ontvangst van de aanvraag. Geldigheid. Het stedenbouwkundig attest kan niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover Stedenbouwkundig Uittreksel Stad Gent Datum 2-4-2020 2 B. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE B1 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (2009) De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning nieuw stelsel werd of wordt behandeld stedenbouwkundig uittreksel stad gent datum 15-7-2020 2 b. detailopgave van de in het vergunningenregister opgenomen informatie b1 aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning (2009) b2 aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning (publiekrechtelijke rechtspersonen en werken van algemeen belang 2009) b3 aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning (nieuw stelsel DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING, DE VERKAVELINGSVERGUNNING, DE HANDHAVING, DE INFORMATIEVERPLICHTINGEN INZAKE RUIMTELIJKE ORDENING, EN DE RECHTEN VAN VOORKOOP Geert Van Hoorick, Hoofddocent UGent, Vakgebied bestuursrecht en milieurecht Advocaat te Gent Universiteit Gent Advocaat te Gent INHOUDSOPGAVE I. VERKAVELINGSVERORDENINGEN EN -VERGUNNINGEN ALGEMEEN stedenbouwkundige vergunning, wordt verwezen naar de bijdrage van collega S. LUST. In een eerste deel wordt de materie van de verkavelingsverordeningen en -vergunningen in he

Stedenbouwkundige vergunning Belgium

Twee derde van de gecontroleerde panden die voor 2009 werden verbouwd tot studentenhuizen beschikt niet over de verplichte stedenbouwkundige vergunning. Omdat het stadsbestuur wil vermijden dat deze panden van de markt verdwijnen, organiseert het een uitzonderlijke mogelijkheid tot regularisatie Hun voornaamste doel is na te gaan welke vergunning er voor het goed zijn uitgereikt, of er geen bouwovertredingen bekend zijn, of het pand al dan niet beschermd is, enz. Maar opgepast, stedenbouwkundige inlichtingen zijn louter informatief, ze hebben dus niet dezelfde waarde als een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning

Aanvraag vergunning Autovrij Gebied Stad Gent

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

Het is perfect mogelijk om de bestemming van een gebouw te wijzigen om dit als studentenkoten te verhuren. Hiervoor is er een stedenbouwkundige vergunning, uitgereikt door de gemeente, vereist .maar in heel wat gevallen is deze eerder terughoudend om deze af te leveren 3 1 WIJZIGEN VAN DE WOONFUNCTIE Het veranderen van de functie van uw woning of van een gedeelte ervan is in regel vergunningsplichtig. Zelfs als u geen werken uitvoert, moet u een stedenbouwkundige vergunning aanvragen om de hoofdfunctie van een gebouw te wijzigen. Een gebouw kan (een van) de volgende hoofdfuncties bezitten: wonen, verblijfsrecreatie (o.a. vakantiehuisje), dagrecreatie. Stedenbouwkundige vergunningen en verkavelings-vergunningen in het Vlaams Gewest, Universiteit Gent - Master in het Management voor Overheidsorganisaties, 2007. Rechtsbescherming Raad van State bij milieuvergunningen, Universiteit Gent - Master in het Milieurecht, 2007

Stedenbouwkundig Uittreksel Stad Gent Datum 17-6-2020 2 B. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE B1 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (2009) De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning nieuw stelsel werd of wordt behandeld Die vervangt de huidige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Op deze site vind je de gewijzigde procedures, de bijhorende regelgeving, handleidingen enzovoort. Een omgevingsdossier indienen zal vanaf 23 februari 2017 dus ook kunnen via het digitaal loket Nieuwe stedenbouwkundige vergunning voor Gentse bibliotheek de Krook. Gent Er is een nieuwe stedenbouwkundige vergunning voor de Krook, de nieuwe Gentse stadsbibliotheek en het centrum voor nieuwe. Ons multidisciplinair team van architecten en stedenbouwkundigen staat klaar om u te begeleiden vanaf ontwerp tot en met oplevering. Samen met u halen ze het beste uit uw project! De studio opereert vanuit Brussel, Genk en Gent

stedenbouwkundig uittreksel stad gent datum 31-7-2019 2 b. detailopgave van de in het vergunningenregister opgenomen informatie b1 aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning (2009) b2 aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning (publiekrechtelijke rechtspersonen en werken van algemeen belang 2009) b3 aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning (nieuw stelsel Lust, S. (2003). De koppeling van de stedenbouwkundige en de milieuvergunning: wanneer wordt een vergunning definitief geweigerd? RECHTSPRAAK ANTWERPEN BRUSSEL GENT, 181-186 Paardenhouderij en stedenbouwkundige vergunningen in het agrarisch gebied / Ruth Huybrechts, Veerle Strosse. Auteur (persoon): Huybrechts, Ruth Strosse, Veerle Auteur (organisatie): Vlaamse Overheid. Departement Landbouw en Visserij. Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Uitgever: Brussel : Vlaamse overheid. Departement Landbouw en Visserij

stedenbouwkundige vergunningen voor paardenhouderijen in het agrarisch gebied. In het kader van het actieplan paardenhouderij werd hierover zeer intens overlegd met het Vlaams Paardenloket en het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed De stedenbouwkundige vergunning voorziet een 5.000 m2 aan bijkomende verhardingen. De Vlaamse Overheid en ook de stad Gent (die dit project positief adviseerde) gaan daarmee in tegen hun eigen beleid. Greenpeace en GMF vrezen dat met deze vierde rijstrook aanzienlijke milieueffecten verbonden zijn

Stedenbouwkundige vergunning Regel

 1. Het vermoeden van stedenbouwkundige vergunning / ingediend door Broecke Yves. Auteur (persoon): Broecke, Yves Van Hoorick, Geert promotor viaf Auteur (organisatie): UGent. Faculteit Rechtsgeleerdheid. Uitgever: 2009. Beschrijving: 59 p. Thesis: Diss. Master in het notariaa
 2. De stedenbouwkundige vergunning dient aangevraagd te worden bij de gemeente. Om de aanvraag te beoordelen wordt er is sommige gevallen een openbaar onderzoek gevoerd en wordt er soms advies ingewonnen. Indien de gemeente de aanvrager niet beantwoordt binnen de voorziene termijn wordt de vergunning als een 'stilzwijgende weigering' beschouwd
 3. 1. De termijn om als derde (buur, omwonende, belanghebbende organisatie, ) beroep aan te tekenen tegen een toegekende stedenbouwkundige vergunning bij de Deputatie bedraagt dertig dagen. Deze beroepstermijn begint te lopen de dag na de startdatum van de aanplakking van de vergunning. 2
 4. Een vergunningenbeleid zorgt ervoor dat er op een kwalitatieve manier gebouwd wordt met oog voor de omgeving en de veiligheid. Dit gebeurt door het uitreiken van stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen
 5. Sinds 1 mei 2011 kan Waarschoot, net zoals 27 andere ontvoogde gemeenten* in Oost-Vlaanderen, zelfstandig stedenbouwkundige vergunningen verlenen. Waarschoot voldoet aan de vijf voorwaarden van artikel 7.2.1, §1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). *Andere ontvoogde Oost-Vlaamse gemeenten zijn: Denderleeuw, Kruibeke, Evergem, Wetteren, Sint-Laureins, Stekene, Gent,..
 6. L. Lavrysen, Milieustakingsvordering namens de gemeente en onwettige stedenbouwkundige vergunning: noot onder Rb. Gent, 13 augustus 2007, NIEUW JURIDISCH WEEKBLAD = NJW (MECHELEN), pp. 136-136, 2009

Aanmelden - parkeervergunningen

Advocaat Griet Cnudde uit Gent is gespecialiseerd in publiek recht, ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieurech Op deze pagina: Wanneer heb ik een milieuvergunning nodig voor de winning van grondwater? Welke rol speelt de VMM bij de toekenning van een milieuvergunning? Wie moet ik op de hoogte brengen als ik een eigen grondwaterwinning in gebruik neem of stopzet? Aan welke technische voorwaarden moet een grondwaterwinning voldoen? Hoe moet ik de winning onderhouden

Melding of vrijstelling van vergunning voor kleine

Sinds 29.09.2016 heeft de Vlaamse regering een dertigtal werken en handelingen toegevoegd aan de lijst van activiteiten waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk is 19/04/2016 - De stedenbouwkundige vergunning wordt vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 25/08/2016 - De Provincie Oost-Vlaanderen verleent nieuwe stedenbouwkundige vergunning. 17/10/2016 - Buurtbewoners stellen beroep in en vragen vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning. 07/08/2017 - Start van de bouw van 'Diamond

Terras of andere verharding, oprit, vijver, zwembad

Immo Gent - Appartement Te Koop in Krijgslaan 9000 Gent - Ref: IJGRK832520122 Voor de goede orde: het ging hier over een stedenbouwkundige vergunning, verleend voor de aanleg van weefstroken op de E40. Het arrest bestaat uit 41 bladzijden. Op pagina 23 stelt de Raad vast dat de twee NGO's de bevordering van de milieubescherming tot doel hebben en dat dit belang niet te restrictief mag ingevuld worden omdat het dan onverenigbaar zou zijn met art. 9.2 van het Verdrag. Immo Gent - Appartement Te Koop in Oudburg 9000 Gent - Ref: ZJWVC878621010

Een stedenbouwkundig attest is 2 jaar geldig. De behandelingstermijn voor de aflevering van een stedenbouwkundig attest bedraagt in principe 75 kalenderdagen. Een aanvraag voor een stedenbouwkundig attest omvat het volgende: een aanvraagformulier; foto's; de plannen (schetsmatig Stedenbouwkundige verordening inzake parkeren en stallen van autos en fietsen Destelbergen Artikel 6. AFWIJKINGEN Indien uit de aanvraag blijkt dat niet aan deze stedenbouwkundige verordening kan worden voldaan, dan zal de vergunning geweigerd worden. Op gemotiveerd verzoek van de aanvrager kan de vergunningverlenende overheid afwijken van d Appartement te koop in Gent voor 850.000 via vastgoedmakelaar Immo Da Vinci op luxevastgoed.be met referentie 1910118215 Immo Gent - Appartement Te Huur in Sint-Lievenslaan 9000 Gent - Ref: IVBGM920321010

Immo Gent - Appartement Te Koop in Sint-Amandstraat 9000 Gent - Ref: RRQCT563121011 Immo Gent - Appartement Te Koop in Rooigemlaan 9000 Gent - Ref: TMPEK718121011 Immo Gent - Appartement Te Koop in Rooigemlaan 9000 Gent - Ref: MZMNO783420110 stedenbouwkundig uittreksel stad gent datum 20-3-2020 2 b. detailopgave van de in het vergunningenregister opgenomen informatie b1 aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning (2009) b2 aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning (publiekrechtelijke rechtspersonen en werken van algemeen belang 2009) b3 aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning (nieuw stelsel stedenbouwkundig uittreksel stad gent datum 6-6-2019 2 b. detailopgave van de in het vergunningenregister opgenomen informatie b1 aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning (2009) b2 aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning (publiekrechtelijke rechtspersonen en werken van algemeen belang 2009) b3 aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning (nieuw stelsel

Gent Nieuwe stedenbouwkundige vergunning voor Gentse bibliotheek de Krook Beeld WN. Er is een nieuwe stedenbouwkundige vergunning voor de Krook, de nieuwe Gentse stadsbibliotheek en het centrum. De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen: omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (vroegere stedenbouwkundige vergunning) omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (vroegere verkavelingsvergunning) omgevingsvergunning voor exploitatie va Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen (GemSV's) Stedenbouwkundige zoneverordeningen. Andere regelgeving. Het burgerlijk wetboek. Het veldwetboek. De energieprestatie van de gebouwen (EPB) Stedenbouwkundige vergunning. Wanneer is een stedenbouwkundige vergunning nodig? Handelingen en werken die een stedenbouwkundige vergunning vereise

Op 23 februari 2017 werden de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning in Vlaanderen samengevoegd tot de omgevingsvergunning. Als u vragen hebt over uw bouwaanvraag volgens de oude procedure, kunt u bij uw gemeente terecht Stad Gent GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN RUP SDW6 Sint-Denijs-Westrem Dorp TOELICHTINGSNOTA STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN versie maart Inhoud DEEL 1 8 TOELICHTINGSNOTA 8 1. SITUERIN Een stedenbouwkundige vergunning en een verkavelingsvergunning zijn in principe één en ondeelbaar. (Vgl. RvS 18 juni 2013, nr. 223.955 (met noot: X., 'Beperkt' beroep instellen niet zonder risico, T.O.O. 2015/2, 235; RvVb 13 oktober 2015, nr Bezwaar bij openbaar onderzoek voor stedenbouwkundige vergunning. Bostoen Pinterest. Je buur heeft grootse bouwplannen, maar zelf zie je die plannen niet zo zitten. Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan je dan bezwaar indienen tegen deze plannen ..stedenbouwkundige bestemming woongebied stedenbouwkundige vergunning ja verkavelingsvergunning neen voorkooprecht r.o. neen dagvaarding uitgebracht neen EPC 20160206-0001833207-1 389 kWh msup2 gelegen in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied Contacteer ons voor bijkomende informatie of een afspraak tot bezichtiging. t 09 221 04 68 terug naar overzicht copy 20..

Video: Stedenbouwkundige vergunning — n

Omgevingsloket Vlaanderen - Omgevingsloke

Heb je een bureaustudie nodig om toe te voegen aan je stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning? STEDENBOUWKUNDIG ADVIES. OPGRAVING. Of zoek je iemand voor de uitvoering van een vlakdekkende opgraving? Code van Goede Praktijk. ArcheoNet. Geoportaal Onroerend Erfgoed. ADRES. Kastanjestraat 26. 9000 Gent. 1 Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar HET CRITERIUM VAN DE GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING BIJ HET VERLENEN VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING Een juridische benadering van opportuniteitsoordelen Masterproef van de opleiding Master in de Rechten Ingediend door BRAM DE SMET Studentennr.: Major: Nationaal en Internationaal Publiekrecht Hierom wordt een stedenbouwkundig attest vaak aangevraagd voor de aanvraag tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige- of verkavelingsvergunning. Dit document geeft namelijk aan toekomstige kopers een beeld of een bepaald project voor een vergunning in aanmerking komt of niet Vacatures Stedenbouwkundige in Gent. Werk zoeken binnen 100.000+ actuele jobs. Snel & eenvoudig. Beste werkgevers in Gent. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Vacature-alert. Werk vinden: Stedenbouwkundige - is makkelijk Naast de vergunningsplicht bestaat er een meldingsplicht. Het aanvragen van een vergunning is dan niet nodig. U moet de procedure voor melding volgen. De meldingsplichtige stedenbouwkundige handelingen worden bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de VCRO

De stedenbouwkundige regelgeving in Brussel De stedenbouwkundige regels in het Brusselse verschillen van die van Vlaanderen en Wallonië. Het spreekt dan ook vanzelf dat de procedures voor de aanvraag van stedenbouw-kundige vergunningen specifiek zijn voor het Brussels Gewest. Dat geldt eveneens voor de soorten werken waarvoor voorafgaand een. stedenbouwkundig uittreksel stad gent datum 17-6-2020 2 b. detailopgave van de in het vergunningenregister opgenomen informatie b1 aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning (2009) b2 aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning (publiekrechtelijke rechtspersonen en werken van algemeen belang 2009) b3 aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning (nieuw stelsel Stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsvergunning.. 28 2.1. Voorwerp van de vergunningen Universiteit Gent in de Master of Laws in het notariaat. Het doel van dit vak is de studenten inzicht te verschaffen in dat deel van het (vooral 2017_GR_01039 - Aanvraag om stedenbouwkundige vergunning nr. 2017/09093 Dig - Dendermondsesteenweg/Kasteellaan zn, 9000 Gent - zaak van de wegen - Goedkeurin

Ninove lanceert info-avond over stedenbouwkundige

Hoe lang is de stedenbouwkundige vergunning geldig? — n

stedenbouwkundig uittreksel stad gent datum 5-7-2019 2 b. detailopgave van de in het vergunningenregister opgenomen informatie b1 aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning (2009) b2 aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning (publiekrechtelijke rechtspersonen en werken van algemeen belang 2009) b3 aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning (nieuw stelsel Wil je de inlichtingen over het perceel dat je interesseert schriftelijk bevestigd zien, dan kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen. Let op! Een attest is nog geen stedenbouwkundige vergunning, en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts twee jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest

Renoveren zonder volume-uitbreiding - Omgevingsloke

Niet zelden polsen aannemers bij dergelijke projecten de bouwheer/architect niet naar de goedgekeurde stedenbouwkundige vergunningen en plannen. Nochtans bepaalt het stedenbouwkundig handhavingsbeleid ondubbelzinnig dat het verrichten van vergunningsplichtige handelingen (bv. bouwen, rooien van bomen, ) zonder vergunning of in strijd met een verleende vergunning strafrechtelijk. Volstaat een melding bij je gemeente of moet je een vergunning aanvragen? Heb je een architect nodig of niet? We zetten alles op een rijtje

stedenbouwkundig uittreksel stad gent datum 23-12-2019 2 b. detailopgave van de in het vergunningenregister opgenomen informatie b1 aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning (2009) b2 aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning (publiekrechtelijke rechtspersonen en werken van algemeen belang 2009) b3 aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning (nieuw stelsel Een stedenbouwkundige vergunning is een toestemming vanwege de administratieve overheid (de gemeente of in bepaalde gevallen het gewest) om handelingen en werken uit te voeren, zodat u een gebouw mag optrekken of renoveren, een gebouw een nieuwe bestemming geven, een hoogstammige boom vellen, het bodemreliëf wijzigen, een verkeersweg aanleggen, een uithangbord plaatsen, het aantal woningen.

Stedenbouwkundige vergunningen. Vanaf 1 januari 2018 is de stedenbouwkundige vergunning vervangen door de omgevingsvergunning. Meer info + formulieren aanvraag omgevingsvergunning vindt u terug op het omgevingsloket. Dienst Omgeving Diensthoofd: Kelly Maene, omgevingsambtenaar Openingsuren: Elke werkdag van 8 u. - 12 u. Tel Gent 3 mei 2000: materiële schade van 26 miljoen BFR (totaal) en 250.000 BFR(ieder) voor meer dan een kwart eeuw procesgang waarin de deputatie in totaal 6x eenmilieuvergunning weigerde af te leveren- oorzakelijk verband: zie bespreking stedenbouwkundige vergunning Een stedenbouwkundige vergunning of een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor het aanleggen van verhardingen als aan al de volgende voorwaarden voldaan is: Zeebrugge, Gent en Antwerpen, zoals afgebakend in een ruimtelijk uitvoeringsplan of bij gebrek daaraan,. In de plaats van vergunning per vergunning te werken is het dan inderdaad aangewezen om hiervoor me meer geëigende instrumenten te werken, zoals een RUP, een stedenbouwkundige verordening, waaraan de aanvragen dienen te worden getoetst. Een motivering vergunning per vergunning is zonder kader moeilijker De stedenbouwkundige vergunning wordt best op de toekomstige bouwplaats aangeplakt zodra ze werd afgegeven. Opmerking In bepaalde gevallen is het raadzaam om de werken niet te starten voor het einde van de termijnen die voorzien zijn voor een eventueel beroep bij de Raad van State , zijnde 60 dagen na de bekendmaking van de vergunning aan derden

Huis te huur : Takkebosstraat 20, 9000 Gent op RealoNieuwbouwvilla te Maldegem | Found & Baker

Immo Gent - Appartement Te Huur in Coupure Rechts 9000 Gent - Ref: VDWXB286421010 1 Stedenbouwkundige verordening SV02 betreffende bijzondere voorwaarden voor het creëren van een woongelegenheid Herziening van de bestaande verordening Artikel 1: Definities. Onder woongelegenheid dient men in deze verordening te verstaan elk lokaal of geheel van lokalen dat normaal bestemd is om als vaste of tijdelijke verblijfplaats te dienen voor een individu, voor een gezin of voor een. Stedenbouwkundige vergunning Als algemene regel geldt dat je voor de bouw van een constructie een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt. Niet alleen heb je een vergunning nodig om te bouwen, maar ook om een grond te gebruiken om er een of meer vaste inrichtingen te plaatsen, te slopen, te heropbouwen, te verbouwen (zowel binnen- als buitenwerken aan een gebouw) Stedenbouwkundig uittreksel Stedenbouwkundige inlichtingen Uw referentie: Oude Vestingsstraat Onze referentie: 181553 Datum ingave: 13/06/2018 Vastgoedtransacties Gent Koningin Maria Hendrikaplein 70 9000 Gent IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED Kadastrale afdeling KORTRIJK 1 AFD Sectie G Perceelnummer 34022_G_0389_K_000_0 De vroegere stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning), verkavelingsvergunning en milieuvergunning. Vergund geachte toestand Mijn pand werd opgedeeld in kamers, studio's voor 1 mei 2000 De omgevingsvergunning vervangt de volgende vergunningen: stedenbouwkundige handelingen (bouwvergunning), exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (de milieuvergunning), kleinhandelsactiviteiten, verkavelen van gronden (verkavelingsvergunning) en vegetatiewijziging

 • Bejeweled 80 Days Around the World.
 • Hoe werkt een hologram projector.
 • Egypt religion.
 • Tempranillo ALDI.
 • Winterspelletjes plein.
 • Madonna Re Invention Tour Wikipedia.
 • Magneten kopen GAMMA.
 • Restaurant met speeltuin Kortrijk.
 • Wanneer distributieriem vervangen Hyundai Tucson.
 • Jack of Dice.
 • Sonic the Hedgehog Game Wikipedia.
 • Oude gaskachel gevaarlijk.
 • Gouden Neusring dun.
 • Hotels Berlijn.
 • Spondylose hond supplement.
 • Grieks restaurant Zaltbommel.
 • Tachtigjarige Oorlog strijders.
 • Voetbalkleding kind Outlet.
 • Madagascar vakantie goedkoop.
 • REPLICA Jazz Club.
 • Maisdoolhof Oostvoorne.
 • LEGO bus London.
 • Nederlandse bands jaren 90.
 • Essence foundation vegan.
 • Rooibos thee darmklachten.
 • Krant.nl/gratis actiecode anwb.
 • Zuurkool ovenschotel opwarmen in oven.
 • KOPAC Aspecifieke ontsteking.
 • Ridder zwaard.
 • Broken heart syndrome.
 • Pustulosis palmoplantaris voeding.
 • Laarzen brede schacht van haren.
 • Blarenpleister verwijderen.
 • Stof laten borduren.
 • Michelin primacy 3 205/55 r16.
 • Action winkels België.
 • Negenhoek tekenen met passer.
 • Openingstijden winkels wijck Maastricht.
 • Sea of Galilee drying up 2020.
 • 3D fotobehang.
 • Sunweb vliegtickets.