Home

DCRF nWMO

Home - nWMO

Overzicht studies die vanaf 1 januari 2020 aan de DCRF ter toetsing werden aangeboden Jaarlijks worden bij de DCRF enkele tientallen nWMO onderzoeken ter toetsing aangeboden. In het overzicht staan de studies vermeld die vanaf 1 januari 2020 aan de DCRF ter toetsing werden aangeboden alsmede de nWMO Adviescommissie die een advies gaf over het onderzoek Het loket DCRF maakt een factuur aan voor de beoordelingskosten en stuurt deze naar de indiener. De adviescommissie nWMO beoordeelt het onderzoeksdossier . Bij vragen, onduidelijkheden of onvoldoende onderbouwing zal de nWMO adviescommissie laten weten aan welke onderdelen nog aandacht moet worden besteed teneinde het onderzoek aan de eisen van toelaatbaarheid te laten voldoen

De Dutch Clinical Research Foundation, kortweg DCRF, is een stichting die zich ten doel heeft gesteld om medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (klinisch onderzoek) maximaal te faciliteren zodat waardevolle kennis en wetenschap zo snel als mogelijk ten goede komt aan de patiënt Eén van de deskundige adviescommissies brengt in opdracht van de DCRF het advies uit. Deze nWMO adviescommissies voeren de inhoudelijk toetsing uit. Daarbij wordt o.a. gekeken naar de validiteit van de wetenschappelijke vraagstelling, methodologie en ethische aspecten en naar het aspect gunstbetoon (verkoop bevorderend doel) Het beheer van het Toetsingskader nWMO onderzoek geïnitieerd en/of gefinancierd door farmaceutische industrie is per 1 juli 2016 ondergebracht bij de werkgroep nWMO van de DCRF. Indiening verloopt derhalve via nwmo@dcrfonline.nl. In samenwerking met de DCRF voert de CCMO de loketfunctie uit

Toetsing - nWMO

DCRF-model proefpersoneninformatie voor nWMO onderzoek met geneesmiddelen- mei 2018 Deelnemersinformatie nWMOyy.mm.xxx - versie [nr] [datum] [desgewenst: studiecode opdrachtgever] pagina 2 van 13 mogelijk de expertise van een professionele redacteur, voorlichter o Niet WMO-plichtig onderzoek met medisch hulpmiddel. Als u een medisch hulpmiddel gebruikt in onderzoek dat niet onder de WMO valt, is toetsing door de METC aan het Besluit medisch hulpmiddelen vereist indien voor het onderzoek een meldingsplicht bij de CCMO geldt

DCRF jaarcongres 2019 - DCRF Jaarcongres 2019

Binnen de DCRF werkgroep nWMO is er de afgelopen half jaar veel gebeurd. Waar heeft de werkgroep nWMO aan gewerkt en wat is er bereikt? Arno Blokhuis (lid werkgroep) geeft een korte update van de afgelopen periode. Non-WMO verklaringen De commissie heeft verduidelijkt dat het niet nodig is een nWMO verklaring te laten afgeven door een [ De Kwaliteitscoördinatoren Onderzoek binnen de divisie zijn het eerste aanspreekpunt voor onderzoekers voor vragen over het beleid omtrent medisch-wetenschappelijk onderzoek binnen het UMC Utrecht, Good Clinical Practice, wet- en regelgeving en de opzet en uitvoering van onderzoek Sinds begin april is de nieuwe website voor nWMO-studies online. Hiermee is het toetsingskader nu ook zichtbaar een onderdeel van de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF), bij wie het beheer is ondergebracht Aangezien een groot deel van de nWMO studies wordt ingediend door CRO's, heeft de ACRON zitting in de nWMO stuurgroep van de DCRF. Binnen deze nWMO stuurgroep is een Convenant opgesteld voor de toetsing van nietWMO-plichtig onderzoek met geneesmiddelen, geïnitieerd of gesponsord door farmaceutische bedrijven

Resultaten DCRF-enquête knelpunten klinisch onderzoek

De hoofdonderzoeker bepaalt in eerste instantie dat een onderzoek niet onder de reikwijdte van de WMO valt. Er hoeft dan geen toetsing door een erkende METC of de CCMO te volgen. Er kunnen echter wel andere regels zijn waar rekening mee moet worden gehouden, waaronder onder andere de Wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO), de Wet bescherming [ Hartelijk welkom op de website van het DCRF Jaarcongres 2020: 'Klinisch wetenschappelijk onderzoek in versnelling: Europa schakelt door'. Het congres staat in het teken van de naderende Europese wetgeving voor mens-gebonden klinisch wetenschappelijk onderzoek, te weten de ECTR, de MDR 2020 en de GDPR (AVG). De implementatie van deze nieuwe wetgeving heeft diverse gevolgen voor onderzoekers. DCRF die de taken (beheer toetsingskader, normen, procedure, contacten met adviescom-missies, klachtenprocedure) heeft gedelegeerd aan de werkgroep nWMO. Inhoudelijk zijn en blijven de toetsingscommissies verantwoordelijk ---- De METc VUmc is een erkende toetsingscommissie. Zij toetst elk medisch-wetenschappelijk onderzoek waarbij mensen betrokken zijn. Daarbij weegt zij het wetenschappelijk belang van het onderzoek af tegen de belasting en het risico voor de patiënt. De METc geeft als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) oordelen die landelijk geldig zijn Studies die niet onder de Wet Medisch Onderzoek vallen noemen we non-WMO studies. In de DCRF Werkgroep nWMO bespreken we deze studies en proberen we een bijdrage te leveren aan de uitvoer en beoordeling van deze studies. Hiervoor hebben we eerder al een aangepaste patiënteninformatie (Informed Consent Form of ICF) opgeleverd. Deze is geschreven in [

De DCRF voert haar activiteiten uit met vrijwilligers van de aangesloten koepelorganisaties. De • De werkgroep nWMO heeft de afgelopen jaar 24 aanvragen en 33 amendementen begeleid. De aanvragen zijn beoordeeld zijn door 3 commissies. Het aantal amendementen is noga Op deze pagina vindt u een selectie van de beschikbare METC model formulieren & documenten die bij/na de medisch-ethische beoordeling van toepassing kunnen zijn

Home - Dutch Clinical Research Foundation - Wie is de DCRF

 1. Een overzicht van alle leden van de ACRON. Wij vertegenwoordigen 44 Nederlandse CRO's richting het bedrijfsleven en de politiek
 2. Geachte Bezoeker, Cookies worden na het bezoeken van websites op je computer opgeslagen om er onder andere voor te zorgen dat je voorkeuren worden onthouden, het bezoekersgedrag op een pagina wordt geregistreerd of om relevante advertenties op websites aan je te laten zien
 3. 4 Kwaliteit niet-wmo-plichtig (nwmo) onderzoek Uitzuiveren oneigenlijk onderzoek: Instellingen, bedrijven en overheden (IGZ, CGR, VWS) Onderzoek met reclamedoeleinden Onderzoek dat de investering niet waard is Inpassen Europese Farmacovigilantie richtlijn Overheden en bedrijven Opzet onderzoek en publicatie (Strobe) Onderzoekers Grens WMO nwmo Onderzoekers, bedrijven, METC
 4. nwmo toetsingskader Eveline Loriaux projectleider 4 oktober 2017 Jaarcongres DCRF. nwmo toetsingskader Eveline Loriaux projectleider 4 oktober 2017 Jaarcongres DCRF Zien we door de bomen nog het bos? nwmo Toetsingskader Overzicht Start: juli 2015 In 2017 zijn 39 aanvragen ingediend . Nadere informati
Bart Scheerder bij BNR Radio over impact coronacrisis op

Over nWMO - nWMO

DCRF-model proefpersoneninformatie voor nWMO onderzoek met geneesmiddelen- mei 2018. Deelnemersinformatie. Deelnemersinformatie. NLxxxxx.xxx.xx - versie [nr] [datum]pagina 4 van 2 Website DCRF - Template CTA voor niet-WMO onderzoek beschikbaar (laatst geraadpleegd op 06-01-2021) Website CCMO - Template Clinical Trial Agreement voor nWMO-onderzoek (laatst geraadpleegd op 06-01-2021) Voor het laatst gewijzigd op 13-06-2020. Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact met ons op Informatie over het toetsingskader en de toetsingsprocedure is te vinden op de website nWMO-studies van de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF). Niet-interventionele veiligheidsstudies op verzoek van een Europese registratieautoriteit zijn uitgezonderd van het DCRF-toetsingskader nWMO geneesmiddelen onderzoek •DCRF verantwoordelijk voor advies, Keuringsraad is loket •Normenkader - Algemeen - Methodologie, privacy, voorlichting en publicatie - Financiële afspraken •Procedure - Nieuwe aanvragen / amendementen toetsingskader invullen - Indienen bij Keuringsraad (administratie / controle

Oordeel DCRF bij niet-WMO onderzoek met geneesmiddelen geïnitieerd door farmaceutische industrie (indien van toepassing) X. V. B. Formulieren. B1* VC1 FRM_03 (nWMO-NL). Indien er een amendement op het protocol (of andere METC-goedgekeurde studiedocumentatie). Naast deze partijen worden ook onderzoekers, de Autoriteit Persoonsgegevens, Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) en MLC Foundation betrokken en uiteraard de zorgaanbieders en patiënten. Het doel is uniforme en bindende afspraken te maken over de toetsing, lokale uitvoerbaarheid en monitoring van onderzoek in het kader van zorgevaluatie Dit is het Model Proefpersooninformatie (versie UMCG, gebaseerd op DCRF/CCMO versie augustus 2020) (Nederlands) inclusief Toestemmingsformulieren. Via de website van de CCMO zijn de voorbeeld brieven beschikbaar. link nwmo protocol template. O. Onderzoeksverklaring UMCG.docx. Download bestand DCRF Dutch Clinical Research Foundation DMP Data Management Plan DSMB Data Safety Monitoring Board= IDMC, Independent Data-Monitoring Committee NWMO Niet WMO-plichtig PI Principal Investigator PIF Proefpersoneninformatie RCT Randomised Clinical Trial

Veelgestelde vragen - nWMO

16-10-2020 | 14:27. A new template for the Subject Information Sheet (SIS) for subjects aged 16 and over (adults) is now available on the CCMO. The UMCG has over 50 years of biobanking research experience, both clinical as well as population studies. The oldest (Vlagtwedde-Vlaardingen, 1965) and largest population-based studies (LifeLines) originate from the UMCG, and all leading clinical research groups have organized clinical biobanks, like COPD, renal failure, transplantation, several cancers, gastro-intestinal diseases, etc. UMCG. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de privacywetgeving die in de hele Europese Unie geldt. In de AVG staan de vereisten waaraan moet worden voldaan bij de verwerking (verzameling, gebruik en opslag) van persoonsgegevens en de rechten van betrokkenen. Hieronder vindt u informatie over de gevolgen van de AVG voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

2016: DCTF becomes DCRF Oct 2016 . Organisation DCRF 5 HealthRI dec 2016 Back office General board Policy Advisory board Working groups & committees Executive Board . 2012 •Research Infrastructure - nWMO 15 HealthRI dec 2016 . Title: PowerPoint Presentation Author DCRF Bureau. Dayenne Zwaagman. Dayenne Zwaagman. STZ / nWMO. Berend de Roos. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Marion Kirkels. Als jurist werkt zij sinds 2002 als secretaris voor een Medisch Ethische Toetsingscommissie voor een ziekenhuis Schriftelijke patiënteninformatie is bij nWMO niet verplicht, maar wel wenselijk. De werkgroep nWMO van de DCRF heeft een template ontwikkeld voor het informatie- en toestemmingsformulier (zogenaamde PIF-nWMO) voor deelnemers aan een niet WMO-plichtig geneesmiddelenonderzoek: https://nwmostudies.nl/toetsing nwmo toetsingskader Eveline Loriaux projectleider 4 oktober 2017 Jaarcongres DCRF Zien we door de bomen nog het bos? nwmo Toetsingskader Overzicht Start: juli 2015 In 2017 zijn 39 aanvragen ingediend . Nadere informatie . Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal

expliciet in het nWMO normenkader geneesmiddelenonderzoek voorkomen. Wij zullen dat bespreken in de DCRF werkgroep nWMO geneesmiddelenonderzoek. Overigens liep er een openbare consultatie over de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. Deze wet gaat ook in op de voorwaarden voor uitzonderingen op he De waarde van nwmo onderzoeken moet niet door de afzender worden bepaald, maar door de kwaliteit van de studies. Het is ook van belang meer ruimte te creëren voor serieus onderzoek. Door een toetsingskader op te stellen dat afgeleid is van dat van de Medisch Ethische toetsing bij WMO plichtig onderzoek, zal de kwaliteit van nwmo onderzoeken zichtbaar worden Introduction. Pharmacoepidemiologic studies provide valuable information about the health effects of healthcare products. The ISPE Guidelines for Good Pharmacoepidemiology Practice (GPP) are intended to assist investigators with issues pertaining to the planning, conduct, and interpretation of pharmacoepidemiologic research Medical research Ethics Committees United (MEC-U) is een Medisch Ethische Toetsingscommissie die is ontstaan uit een samenwerking tussen het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht / Nieuwegein, het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven, het Diakonessenhuis te Utrecht / Zeist / Doorn, het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam, het Meander Medisch Centrum te Amersfoort / Baarn, Medisch Spectrum Twente te.

PIF - Dutch Clinical Research Foundatio

 1. - Actief in DCRF werkgroepen 'nWMO studies', 'Werving proefpersonen' en 'Congrescommissie'. - Actief in EFPIA groepen 'Clinical Trial & Beleidsadviseur en projectleider ter verbetering van de geneesmiddelensector en gezondheidszorg, met de focus op twee onderwerpen: 1) Het verbeteren van het klimaat voor klinisch onderzoek in Nederland
 2. intussen is gepubliceerd op de websites van DCRF en CCMO. De werkgroep realiseert zich dat er onvolkomenheden in de tekst zullen zitten. Het is nog steeds de bedoeling eind 2018 de gehele model PIF kritisch te bekijken en waar nodig aan te passen. nWMO beoordeling industrie gesponsord geneesmiddelen onderzoek Enkele commissies beoordelen nWMO
 3. 7.2 DCRF studies Met de integratie van de METC Twente is ook de toetsing van fase 4 nWMO-plichtige geneesmiddelenstudies geïnitieerd door de industrie een taak geworden van MEC-U. MEC-U is daarmee ook een NWMO adviescommissie geworden. De farmaceutische bedrijven moeten he

Update DCRF nWMO werkgroep Binnen de DCRF werkgroep nWMO is de afgelopen half jaar weer veel gebeurd. Waar heeft de werkgroep nWMO aan gewerkt en wat is er bereikt? Hierbij een korte update van de afgelopen periode. Lees verder: Nieuwe versie CTA 2018 beschikbaa The creation and use of this template is supported and endorsed by the Dutch Clinical Research Foundation (DCRF). This template can be modified as agreed upon between the Parties for accommodating the correct party structure, study-specific requirements, financial arrangements or any other terms and conditions which are relevant for the purpose of the collaboration De DCRF werkgroep proefpersonen zal naar aanleiding van ervaringen met de model PIF het model aanpassen. Uw bestuur zal proefpersonen-leden van enkele commissies uitnodigen om hierbij betrokken te worden. De bedoeling is in de tweede helft van dit jaar een vernieuwd format te maken. Het bestuur nodigt U uit om op- en aanmerkingen te maken (Industrie geïnitieerd) Onderzoek in de STZ Omgeving' Joep Dille Manager wetenschapsbureau Isala klinieken, Zwolle Take home message Ga op zoek naar wat mensen drijft en sluit daarbi Handleiding Goedkeuringsprocedure Raad van Bestuur Zuyderland voor wetenschappelijk onderzoek - Handleiding voor externe onderzoekers - Deze handleiding wordt voortdurend geupdate naar aanleiding van de mees

Jaarverslag METC Twente 2019 Pagina 3 van 15 Voorwoord Met enige weemoed schrijf ik dit jaarverslag 2019 van de METC Twente 0001193125-19-087373.txt : 20190327 0001193125-19-087373.hdr.sgml : 20190327 20190327073337 accession number: 0001193125-19-087373 conformed submission type: 8-k public document count: 25 conformed period of report: 20190327 item information: regulation fd disclosure item information: financial statements and exhibits filed as of date: 20190327 date as of change: 20190327 filer: company data. R R R )h ( 1@ P Q@ E P E0 C@ % P f J3@ %%'Ҁ CL 8 C@ 5 F8 d 4 ) c ) N hc )EH ( ) )i R 1h P E P P bb P E Q@ ( R ړ )( ( ⒀ P I@ i i R 9~ GT ˴ Ң R )EH E R K@ŠP A \b Z1J Z)( h Q ( )( Q@ I@ J( ( > P( `%% J`% E%% f I@ G/@= Ћ B ) Q }-H )i )E P K@ J:R ( ( ( &( i( ( ( AE Q@ J)) @%%!4 L f 4 f P r QI 4 %P G Zx J*F-- b ( b Z)h ( ( b ( i( ( ( 0 % qLBQ@Ģ ;P!( P E % J) L P1) A 4 P M P Nr ڊhE Z L=i. JFIF HH XICC_PROFILE HLino mntrRGB XYZ 1acspMSFTIEC sRGB -HP cprt P3desc lwtpt bkpt rXYZ gXYZ , bXYZ @ dmnd Tpdmdd vued L view $lumi meas $tech 0 rTRC gTRC bTRC.

Lokale uitvoerbaarheid - Dutch Clinical Research Foundatio

 1. JFIF ExifMM* ( 1 2 i CanonCanon PowerShot A450 w@' w@' Adobe Photoshop CS2 Windows2011:07:09 12:13:52 \ d ' 0220 l Ġ 0100 @ ̢ 1980:01:01 00:02:201980:01:01 00:02:20.
 2. 10 mei 2017 - Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen: Kennisatelier in het kader van het toetsingskader voor niet-WMO studies. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (voorheen Nefarma) organiseert op 10 mei 2017 een bijeenkomst met de titel Kennisatelier het toetsingskader voor nWMO studies - ervaringen met de nieuwe procedureDeze bijeenkomst is ook toegankelijk voor niet-leden
 3. @K p ! 1 rp ; ጦ\ ̘ \ y > 0| ă ( ˇ | ( *6 m k lɨ ͼf q ; s&X @w k G ( f 1 z; 氧 & # _Z yPo 5k m I, +J8 h vQ x H9 f -* $ _ }ze l lMK B U 3{g u I ʼny QrG nH D ފ Ӹt9 M %U$ i [ 䛂 /Y u8 Nb - JC SN 1 Q _ WQ 1=} 7v - m c# в S` cST C ke2 B7IH Pp F z ` :Ha 2 U = \ H # Ij e4a p A p(` b Ø yT O aT8 c ؍) q h l ن 1 *7 a 9 k! ҽ`a Q; %3 ` W k x6H b `Tq V * ?A 0 7 H M + xs C $ M fC m U d p I 滑.
 4. Item 9. Regulation FD Disclosure. On April 2, 2002, Alkermes, Inc., a Pennsylvania corporation (Alkermes), is holding an Analyst and Investor Day at which the management of Alkermes and certain members of the management of Reliant Pharmaceuticals, LLC (Reliant) will make presentations to securities analysts and investors of Alkermes
 5. DCRF Academie; Deutsche Apotheker Zeitung (DAZ) Drug Discovery Today; Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) Dutch Oncology Research Platform (DORP) Endpoints News; Ethics & Human Research; EudraCT; EuropaBio; European Clinical Research Infrastructure Network (ECRIN) European Commission; European Data Protection Board (EDPB
 6. ý7zXZ æÖ´F ! ÏXÌãõTïþ]2 I Âü }PÞ OGÐÁ ª gø³ ÍÉVüž×z-‡ãºöõº8/IXâ Õ7Êòþ8ÚrÀ 6™;H«¼ØÎïáB&©È·ã¯¢ÕwÎÞÞ ¢¬2£ i¿D4Jd^L3Ï®Š3 ;XâžÂ ½DAÉßœéÉM÷dD`Ë—á¼ |™ €m'ÒTi­ú=* ËJ¿@‡ÝTlQÈ.Ò
 7. Beste lezer, Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken van 27 maart 2017, met de laatste ontwikkelingen rond medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, nieuwe wet- en regelgeving en gereviseerde richtlijnen.. Deel de nieuwsbrief gerust met uw collega's en contacten voor wie deze informatie ook interessant is. Klik hier om de nieuwsbrief door te sturen

Clinical Trial Agreement - Dutch Clinical Research Foundatio

PNG IHDR @ J pHYs O% IDATx ̽ytd ] ? \ R ڗP BkDhߥL R* } ܪ*+ 2 4M Cc n p O7 mN 6 6 жq q w ƋP s> 7 { } oy o~ ~ ? ѷ ? _|yi >t o~ G ' ݥţo [ 0 0?:77 я> _} /} W> 4 ' OY ]K ' _ ~ o| ~ Z\ s ?y ͯ O sK > _ Ƿ / ? W? > x k~ᰞy i caqyjair~q 7 / ] |} y 3 K 8l O > S r ;o~ ^} ׿m ޏ s `q~ ,/N/- ܣQ} ù ? } { _| C/ F p؂[ 3 > X > {(,ܟ c` xx 2 |~ |? 5 0y ސ ½ C _ ^ s ' 4 wvݹ5@ w / ݭ pwx . ;w w y. GroenHoed. 30 likes · 2 were here. Welkom bij GroenHoed! Wij zijn uw complete backoffice binnen handbereik en ondersteunen uw organisatie graag op het gebied van office management, communicatie,.. JFIF 9 ExifII* n ( 1 2 i NIKON CORPORATIONNIKON D3000 Ver.1.002013:11:18 16:08:41 X ` ' 0221 h | 50 50 C 5 2013:11:13 10:18:332013:11:13 10:18:33Ы @B lI@B 0.

CGR - CGR - Zelfregulering in geneesmiddelenreclam

 1. Beste lezer, Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken van 8 april 2017, met de laatste ontwikkelingen rond medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, nieuwe wet- en regelgeving en gereviseerde richtlijnen.. In deze nieuwsbrief zijn voor een laatste maal alle publieke consultaties en bijeenkomsten opgesomd die bij mij bekend zijn
 2. Betere toetsing voor niet-WMO-plichtig (nWMO-)onderzoek. Onderzoek dat niet-WMO-plichtig is, zoals multicenter onderzoek, heeft te lijden onder de manier waarop de ethische toetsing plaatsvindt. Onlangs is een verkenning verschenen waarin knelpunten en mogelijke verbeteringen van deze toetsing worden beschreven
 3. ESTIMATED FILING TIMELINE ELECTRIC OPERATIONS 2019 2020 2021 Jurisdiction Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 DCRF DCRF Houston TCOS TCOS TCOS TCOS Electric T&D Rate Case TDSIC-4 TDSIC-5 TDSIC-6 TDSIC-7 TDSIC-8 TDSIC-9 Indiana CECA-1 CECA-2 CECA-3 Electric ECA ECA Integrated 2022 2023 Jurisdiction Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 DCRF DCRF Houston Electric TCOS TCOS TCOS TCOS Rate Case Proceeding (RC.

Is toetsing nodig? - MET

Video: Update DCRF nWMO werkgroep - Acro

JFIF dd Ducky K Adobed ' ! 1A Qa q 2# B R$ br 3 CSc 4% s DT t 5 &d EU' euF 6G ! 1A Qa q 2 BR b S r #3 Cc $4 ? Xd@ 0 g |G ጴ0J G# $ gĒ1 V e P 1$ 1!) + ,kR24 j ݁ s x+I (Source: NEFARMA - Research-georiënteerde Farmaceutische Industrie) Vandaag . Paul Smits (voorzitter DCRF) ondertekende afgelopen woensdag samen met Gerard Schouw (Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen), Frits Lekkerkerker (NVMETC) en John Blank (ACRON) een convenant voor de toetsing van nietWMO-plichtige studies De volgende veldpartijen zijn actief binnen DCRF: ziekenhuizen, onderzoekers, patiënten, bedrijven en andere direct betrokkenen bij het proces van klinisch genees- en hulpmiddelenonderzoek. nWMO: Jaarcongres 2018: Actuee UNITED STATES . SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION . Washington, D.C. 20549 . FORM 8-K . CURRENT REPORT . Pursuant to Section 13 or 15(d) of the . Securities Exchange Act of 193 jP ‡ ftypjp2 jp2 Gjp2h ihdr Ö $ colr res resc- - jp2cÿOÿQ/ $ Ö ÿR ÿ\)Bw väväv²nênên¼ggfâ_L_L_dH H HEOÒOÒOaÿ jr ÿÇù[@ B 6͇æÂÞ # (ƒeýà(U© 4®ˆÐY Æ;sV ê=ÏL°ÄàÇ ½nJÔº ,;Ž:@3 [Pè ¥ƒŽ­¨JEuPÿ_ÍHˆ öš´Uõ .‰:ÑHå*¯5ßb $«€IÁ0äâ CRE¥»_çd0Ðs›Ÿ±›>ßIY væç îŸØ£‚¢˜C‹ŠK—¡PÙ®5CAŒ'¹ hÛä U jVŠ~shŒOE.

Voor onderzoekers van het UMC Utrecht - MET

Nieuwe website nWMO-studie

 1. DAt_pGP,NBo[IStj LdYb. pCMW YyTs tDtT raOY LuwL-PiB~QytI&oPib. EdXu;DRp tDOZ;MjnU wKdz&qXm{whg. Ehrc{pFTC Jozj sclg~zLDB dkW xoO. GOa dSt}qzIT_sqc_ywS orME_dSz,bAF
 2. RIFF Ð WEBPVP8 Ð Ôá *Œ =çË ´ß;÷¹7õ_ûú`Ãýoa]œÿ©ÿ£ýç®už át1ÿ«ôÏ¿¼ÞékD¿Õrüz ÷ÏÕŸ¹üõÐ/©ð½ýÿ^ 3ÿ ûcÏC.
 3. ExifII* Ducky P ,Photoshop 3.08BIM % Adobed p

Projecten van de ACRON; de branchevereniging voor CRO's in

Niet WMO plichtig METc UMC Groninge

Eߣ B† B÷ Bò Bó B‚webmB‡ B S€g AD M›t@ çÿ—ËG¥¿çÿ˜ýíÿ}ò×ÿ7«Ÿ×?ú=Á SÿÚÿsÿCÿ7üŸÿÿÿþ |È~Þ~Óû± äý»÷iýßÔ;û?úoZ¯U_ìž¡_º>ž »Ÿ àÿð~ãûA ÿÓ›ùoç Ÿ™ Iû û=û«ê¯›O•{sþ/ÿ§)X |çóŸï¿Ë~éþp{qø¯ùgß ¨_äßÖÿÐÿƒýÏÿ û±Î( þÅ ãÿ9ê 8Ÿ { ÿJþùÿ_ówãß ¿Íz‚þ©ÿ»÷oóEÿ‡˜ Ø. jfif leexifii* ( 1 2 i 2 olympus digital camera olympus imaging corp rExifMM* ( 1 2 i 4 % NIKON CORPORATIONNIKON D3200- ' - ' Adobe Photoshop CS6 (Windows)2019:05:28 00:56:17* 2 : ' 0 0230 B V j r z , 30 30 30 0100 آ Ƥ Τ ( 2019:05:04 16:13:092019:05:04 16:13:09 `w B@ % ASCII R98 0100 Z b ( j H H Photoshop 3.08BIM , Z %G 7 20190504 161309+00008BIM % f- V 7IDn Ϟ 8BIM : printOutput PstSbool InteenumInteClrm printSixteenBitbool printerNameTEXT. ID3 sTALB SingleTYER 2015TIT2 Âîçüìó ÿ ñèãàðåòóTPE2 MilenTCON (13)TPE1 *** MILEN ***ÿûà Info rŒ›ê !$')+.1458;>@BEHJMORTWZ\^adghknqsux.

ID3 .TXXX gapless_playback0TALB Loving JourneyTIT2 26-Keep Calm Love OnTXXX minor_version0TPE1 GraceTYER 2018TDRC 2018TXXX TCMP0ÿû Info JDog€ !$&)+.1368. JFIF HH ,^ExifII* ( 1 ' 2 i & FUJIFILMFinePix S9500 H H Digital Camera FinePix S9500 Ver1.022007:09:10 13:37:11 PrintIM0250 & ' d 0220 , 4 D L T \ | 6 t 0100 d l.

ÿØÿÛc ! $ $ ÿÛc ÿÀ € ÿÄ ÿÄf €6K9½ عÊBa 6^ôS ä´•U1è.PûMf úZ+Æ!¶¯©Kô¢æˆ ¥ÉæP |CÚ ( -0@ b3kÍþþ Y/­ 1Yy' ùì,hã ¡M mR ·¡°óèm $nø ßùÍÙ ÷4Vä¡I. JFIF HH C C } !1A Qa q 2 #B R $3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w !1 AQ aq 2 B #3R br $4 % &'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz. eGl}qTSZ%CJsL$nTo MWxw jxJu]bCFd jgwf. QyX{BNub VDtZ ttou Dwy/RAt^jbH/xmL. nFn)Artc chmQ~ZRsU#MUnK}EYS jLFM]uUD. Meo eFTP_JWMX mAR=SvNr=mGS]NJH This banner text can have markup.. web; books; video; audio; software; images; Toggle navigatio

JFIF HH &SExifII* ( 1 2 ) i OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS IMAGING CORP.E-P2 ' 'Adobe Photoshop CS3 Macintosh2010:12:16 09:53:11PrintIM0300% 8 P. images4.persgroep.ne .RMF PROP2~Ì~Ì 4 4 h { š -³ ¡ MDPR¤~Ì~Ì 4 4 š x Audio Stream audio/x-pn-realaudioV.raý .ra5 q ´ F 4 ¹ ´ÏÁ¦0à 4^VV genrcook MDPR x logical-fileinfo : : Indexable 2 Target Audiences 56K Modem (34 Kbps);& Audio Format Stereo Music# Video Quality No Video

Gerardine Willemsen - Dutch Clinical Research FoundationDeelnemen aan DCRF bijeenkomst over de MDR? - Dutch

DCRF jaarcongres 2020 - DCRF Jaarcongres 201

ID3 $TIT2 V TPE2 mwT f d !V & r)@ k1 >Y 8 ( J\@b L \ B ! p] 1 ł Y9- A , ΂ > FW $ ' $ bz ^! c ̔> oqN? 2 w R r V * BS=a J d ?V K, N a [ kH q % sX p B C 7>7 ne c e. SExifMM* b j ( 1 r 2 i - ' - ' Adobe Photoshop CS6 (Windows)2017:11:20 02:25:43 & ( . H H XICC_PROFILE HLino mntrRGB XYZ 1acspMSFTIEC sRGB -HP cprt P3desc lwtpt bkpt. JFIF C C ! { ƱG I/' M 23 e & ]l fX ˊ+A * Gi \ + h %\ 4 X W- %z ئ M)[z ,Z ^ $ fSq 4 =}~ nZ Ε :* 6 9 S W 7s@Lt v Q? ͏ h n O 5S x _ ( - W lZf̣GG Lm )Ӝ ;` yk [ > Q |핲 { C 1V u5khw 2 > @ꞎZ D6 ڶ ) C^ 66[w ^o 5Ww 9P : iD % V 4 $ɰ 4 % - , 4 G 3k d KY& u jݽ 60 Z uZ 2 ԬE ؼ +NQ * j z$ | T]z `Г l ܞ޶ } n ^x) : - . ٧8} P ]m~ . mR ӊΈ [ ) Tk޶ Z ]N ɱٱ 5 sꓪd HՆ nc V y v O H Z N.

Organogram - Dutch Clinical Research FoundationPijl, Harry - Dutch Clinical Research Foundation

Amsterdam UMC, Locatie VUmc - Medisch-ethische

JFIF ICC_PROFILE lcms mntrRGB XYZ )9acspAPPL -lcms desc ^cprt \ wtpt h bkpt | rXYZ gXYZ bXYZ rTRC @gTRC @bTRC @desc c2textFBXYZ -XYZ 3 XYZ o 8 XYZ b XYZ $ curv c k pds_version_id = pds3 file_name = m0401560.imq record_type = fixed_length record_bytes = 2048 file_records = 1367 label_records = 1 ^image = 2 spacecraft_name.

Kelly Ooms - Dutch Clinical Research Foundation

Update nWMO werkgroep - Acro

PNG IHDR Y 9 pHYs tEXtSoftwareAdobe ImageReadyq e O IDATx ͒츕& {Ľ)U l f z i9 #H ٶU= ͘ M S ٕ Az , l M- p Hz P P H t: s w 7) 6 b> M 1ƌt ?۶m ދ v Ͱ- C // | F | = ݮ ]` O Rtpà |N= u _^Z: m ϋ? = e \ F V O n\ o΃ #^ 8 C f .lg ܻ ! # _ h[ ̌ ` { ޭ% ? > Ā 3 ۯ + t: ?qж j ZZ ao g y 4 hϟ g qp w gim GMn?h \ : >\ r _ $ ȏ wtY o P t E Θܺ ^ - z Ag6t ) > X n i k Ax p Zp s So]H] ~C{ +i 6. PK ¸>Qoa«, mimetypeapplication/epub+zipPK ¸>Qò2[©¯û META-INF/container.xmlMα  à½OAX LE7CJ›˜¸»øH¯•HïH £o/íÐtü/ÿŸïšî;yö 9:B-ÎÇ.

Voor in de agenda: DCRF Jaarcongres 26 september 2018
 • Berucht Wikipedia.
 • Xbox Gold 1 maand.
 • MTV 80s.
 • Mannelijk lid.
 • Chinese geboortekalender 2019.
 • Originele presentatie zonder PowerPoint.
 • Goedkope trimsalon Apeldoorn.
 • Bruine Australian Labradoodle.
 • Best PC games 2019.
 • Hawaii actieve vulkaan.
 • LMP2 auto.
 • Gebruiksdoel Zwartbles.
 • Irrationele angst betekenis.
 • Waxen Rotterdam Centrum.
 • Leefveranda met keuken.
 • Warme kersen.
 • Dr aart wiskunde.
 • Hoofdtelefoon PlayStation 4.
 • OCR online Nederlands.
 • Boeing 747 400 inside.
 • OsmAnd updates.
 • Dotted photo filter.
 • Diogo Jota sofifa.
 • 23 weken zwanger Forum.
 • Moord Delft 1989.
 • Uruguay voetbalelftal.
 • Opstartherstel Windows 7 blijft duren.
 • Rijn IJssel logo.
 • Spotmeting Nikon D7500.
 • Sozavo Bazo.
 • Juf Anke herfst.
 • Nicktoons KPN.
 • Schaatsen slijpen met diamant steen.
 • Jeffrey Dahmer documentary.
 • Ossenhaas met tausi saus.
 • Overzettreden trap vinyl.
 • Hoe zolder ventileren.
 • Hormoonvrije spiraal.
 • Hawaii reizen.
 • Hoe werkt terugleveren stroom technisch.
 • Polaire en apolaire oplosmiddelen.