Home

God hoofdletter

God met hoofdletter of kleine letter? Lees het hier

 1. God met hoofdletter. Als je verwijst naar het enige wezen dat aan het hoofd staat van een godsdienst, dan gebruik je een hoofdletter. Je kunt het woord god in dat geval zien als een naam. Over het algemeen gaat het in dit geval over de God van de christenen, de joden of de islamieten. De hoofdletter zorgt ook voor een gevoel van eerbied voor de godheid
 2. Wanneer God als 'hij' wordt aangeduid, maakt dat iedere 'hij' een beetje goddelijk. Maar: wanneer dit 'hij' van God ook nog eens extra wordt benadrukt door een hoofdletter, dan wordt die eerbiedshoofdletter voor God als vanzelf ook een eerbiedshoofdletter voor elke man, vader, broer, ouderling, enzovoort
 3. 17 november 2020. Hoofdletters voor God in de Bijbel? Dus 'Hij', 'Zijn', 'Hem', enzovoort? Sinds bekend is dat in de revisie van de NBV (NBV21) de 'eerbiedshoofdletters' terug zullen komen, is er nogal wat discussie en ophef over

Hoofdletters voor God in de NBV21 - Protestantse

Hoofdletters voor God in de Bijbelvertaling

 1. Maar de namen van heiligen, de heilige geschriften e.d. die bij die religie horen, schrijf je weer wel met een hoofdletter: God, Allah, de Bijbel en de Koran, Paasfeest, Kerstmis, Ramadan. Er is dus een verschil tussen Bijbel (het heilige geschrift) en de bijbel die je in de boekwinkel koopt
 2. Ook de persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden die naar heilige personen en zaken verwijzen, krijgen een hoofdletter. God, Gij zijt groot. Treed binnen in Zijn Koninkrijk
 3. godsdienst (hoofdletter) Namen van aanhangers van een geloofsovertuiging krijgen een kleine letter. een boeddhist, een christen, een islamiet, een katholiek, een protestan
 4. God met een hoofdletter. God met een hoofdletter is de aanduiding die binnen het jodendom, het christendom en de islam wordt gegeven aan de kracht die alles heeft laten ontstaan, maar ook persoonlijk met iedereen bezig is. In de heilige boeken is te lezen dat God heeft ingegrepen in de wereldgeschiedenis
 5. Nieuwe Bijbelvertaling geeft God zijn hoofdletters terug De gereviseerde editie van de Nieuwe Bijbelvertaling verschijnt in 2021. Beeld ANP. Een aankomende, gereviseerde editie van de meest.

Religies worden niet met een hoofdletter geschreven, evenals de aanhangers niet: jodendom, jood, moslim, islam etc. Een uitzondering geldt voor Joden als volk. Daarnaast is de Kerk eveneens een instituut, evenals dat als gerefereerd wordt aan het roomse karakter er een hoofdletter gebruikt kan worden als het een directe relatie met Rome heeft Regel 2: Personen en zaken die als heilig worden beschouwd, krijgen een hoofdletter. het Opperwezen Allah Gij zijt groot het Koninkrijk Gods. Regel 3: Aanduidingen van vorstelijke personen, staatshoofden en kabinetsleden krijgen een hoofdletter als de staatsrechtelijke functie bedoeld is. Hare Majesteit, de Koningin, de Staatssecretaris Ook een hoofdletter krijgen woorden als: Eskimohut, Berberse kleding en Vikingboot. Deze regel gaat alleen op als je verwijst naar een volk of een persoon die tot dat volk behoort. Bedoel je een religie (bijvoorbeeld het jodendom), of een aanhanger daarvan (een jood), dan krijgt het woord een kleine letter, net zoals christen, moslim en hindoe Het gebruik van hoofdletters in voornaamwoorden die verwijzen naar God of Jezus is pas gaandeweg ontstaan. In de eerste editie van de Statenvertaling (SV) is het niet systematisch toegepast. Genesis 1:10 is daar: 'Ende Godt noemde het drooge, Aerde, ende de vergaderinge der wateren noemde hy, Zeen' - geen hoofdletter voor het 'hy' dat naar God verwijst Heilige begrippen en woorden die met God te maken hebben worden met een hoofdletter geschreven. Ook volken (zoals Joden) en heilige geschriften (zoals Bijbel) worden met een hoofdletter geschreven. Voorbeelden: In zes dagen schiep God de hemel en de aarde en op de zevende dag rustte hij. De zoon van God heet Jezus. Ik geloof in God

'God' met hoofdletter of niet? - Google Group

Omdat god zonder hoofdletter staat voor een willekeurige god. God met een hoofdletter staat voor de schepper volgens de bijbel. Los van het feit of je erin gelooft. Iets met een kleine letter schrijven als je ergens niet in gelooft is een niet-bestaande taalkundige regel die jij zelf bedacht hebt Ook het feit dat de voornaamwoorden van God weer een hoofdletter krijgen, stuit Van Dijk tegen de borst. Vooral omdat bij de NBV uit 2004 was beslist om die hoofdletters voortaan achterwege te laten. Hoofdletters waren een grote wens van een aantal lezers, zegt Van Dijk De Bijbel in Gewone Taal maakt opvallende keuzes. Bijvoorbeeld in Johannes 1:1 en 1:14, waar in het Grieks de term ho logos staat. De traditionele weergave daarvan is: het Woord. De Bijbel in Gewone Taal kiest voor: Gods Zoon. De openingszin van het Johannesevangelie luidt in de Bijbel in Gewone Taal: 'In het begin was God verhoedde het! (wens) God verhoede het! (wens) Aanvoegende wijs, met één d (stam + e), God = hoofdletter. Betekenis : moge God het afwenden, voorkomen. Goddelijk: goddelijk: In een samenstelling of afleiding krijgt een heilige naam een kleine letter. Echter, als de persoonsnaam nog duidelijk een rol speelt, wordt een hoofdletter gebruikt.

Beter spellen - God, de paus,

(a) aanhef, aanspreking en adres regel 16.Q (1) In een brief gebruiken we kleine letters als we iemand aanspreken, behalve aan het begin van een zin of een tekstregel. Ook de voornaamwoorden u en uw hebben een kleine letter. (2) Om bijzonder respect uit te drukken, kan een hoofdletter worden gebruikt. (1) gewone aanspreking Geachte lezer, Zeer geachte mevrouw Schmidt We schrijven U alleen met een hoofdletter om naar een heilige persoon of godheid te verwijzen. Toelichting Vroeger werd u als aanspreekvorm met een hoofdletter geschreven, maar dat is tegenwoordig niet meer gebruikelijk God en Jezus krijgen hoofdletter in Nieuwe Bijbelvertaling. Het NBG werkt aan de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. De hoofdletters van voornaamwoorden als 'Hij' en 'Zijn' keren weer terug in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) als het gaat om God, Jezus en de Heilige Geest

god met hoofdletter Archieven - Spellingscontrol

 1. Staat er echter Heere (met één hoofdletter) dan staat er in de grondtaal een andere godsnaam, namelijk de naam Adonai. Die naam duidt God aan als Eigenaar, Bezitter, Meester van alles. In al die gevallen (en dat zijn er ook best veel) staat in de grondtaal dus geen Jahweh (de verbondsnaam)
 2. In de herziene editie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) worden de persoonlijke voornaamwoorden die verwijzen naar de godsnamen God, Jezus of de Heilige Geest weer met een hoofdletter geschreven
 3. Religieuze namen en termen, zoals 'Allah', 'de paus' en 'de Bijbel', komen aan de orde op de pagina God, de paus, u. Historische gebeurtenissen en unieke instellingen worden met een hoofdletter geschreven
 4. God is met een hoofdletter, de rest niet. De hoofdregel voor hoofdletters is dat personen en zaken die als 'heilig' worden beschouwd, een hoofdletter krijgen. Zoals 'Allah', 'God', 'Koninkrijk Gods' en de 'Profeet'. Overheids­dienaren moeten het zonder hoofdletter doen. Het eventuele geloof van de ambtenaar in de heiligheid van de politieke en ambtelijke leiding ten [
 5. God (okay een hoofdletter), Geest, het lichaam, die ene rib, en de wonderen. April 17, 2015 April 17, 2015 Fubar. Het was nog April. Meestal begon ik het vaarseizoen op 30 april, koninginnedag. Liep ik gelijk goed binnen op de eerste werkdag elk jaar en kon ik daarna mijn boot gaan schilderen
 6. • God • Allah. Feestdagen en historische gebeurtenissen • Pasen • Pinksteren • Tweede Wereldoorlog • Anjerrevolutie Wanneer zet je geen hoofdletter? Bij soortnamen van personen, dieren of plaatsen • een merel • een secretaresse • een beagle • de rechtbank • het postkantoor. Als het verband met de persoon is vervaagd.
 7. Hoofdletter aan het begin van de zin Aan het begin van een zin schrijven we een hoofdletter: Vandaag gaan we naar buiten. In sommige gevallen is dat niet mogelijk, omdat het eerste teken van de zin geen letter is: 's Morgens drinken we veel koffie. De 's aan het begin van de zin is afkomstig van het oude des morgens

16. Hoofdletters of kleine letters? 16.1 Hoofdletter voor een eigennaam; 16.2 Persoonsnamen; 16.3 Benamingen van plaatsen, windstreken, talen, volkeren; 16.4 Benamingen van historische en terugkerende periodes; 16.5 Benamingen van stromingen en overtuigingen; 16.6 Namen van instellingen, merken, titels; 16.7 Hoofdletter uit respec Gebruik hoofdletters in Bijbel. Ik vind de HSV een fijne vertaling, ik doe er niets aan af. Maar persoonlijk vind ik het wel jammer dat de hoofdletters niet gewoon overgenomen zijn uit de SV God met een hoofdletter G! - Far Cry 5 #1 SerpentGameplay. Loading... Unsubscribe from SerpentGameplay? Cancel Unsubscribe. Working... Subscribe Subscribed Unsubscribe 110K. Loading. Wanneer schrijf je een hoofdletter? Zinnen, namen, eigennamen, aardrijkskunde, talen, feesten, historie, godsdienst. Woorden als Zuid-Holland, Romeinse Rijk, Tweede Kamer. Leer alles over Hoofdletters. Wil je alles leren over Hoofdletters? Ga dan naar de leermodule van Hoofdletters en leer alles stap voor stap met veel oefeningen

God (als enige god): dit geloof noemt men monotheïsme. Als God met een hoofdletter wordt geschreven, dan wordt God bedoeld als een persoon. Dat is voor gelovigen degene die heeft gezorgd dat hemel en aarde bestaan. De belangrijkste monotheïstische godsdiensten zijn het jodendom, het christendom, en de islam Woorden die met God hebben te maken worden met hoofdletter geschreven, bijvoorbeeld God, Venus en Jezus. Samenstellingen die niet direct met God te maken hebben krijgen geen hoofdletter, zoals bijvoorbeeld goddelijk. Namen van geloofsovertuigingen worden met kleine letter geschreven, zoals bijvoorbeeld christelijk en moslim

Marc Chagall en de gelijkenis van de verloren zoon

God (christendom) - Wikipedi

 1. In Nederland is enige commotie ontstaan over een nieuwe Bijbelvertaling die volgend jaar verschijnt. Daarin blijft God een man en krijgen zijn voornaamwoorden weer een hoofdletter. Sommige predikanten vinden dat een miskenning van de huidige maatschappij en zelfs een terugkeer naar oude, patriarchale tijden
 2. Klacht: god met een hoofdletter schrijven is onzin maar wordt ondanks de scheiding tussen kerk en staat wel als enige juiste manier van spellen gezien Inb4: In de TT staat god wel met hoofdletter Klopt want daar staat het aan het begin van de zin
 3. Posted by Loekie Ratelkous, Jun 13, 2016 12:23 P
 4. God 1) Afgodsbeeld 2) Afziend oog 3) Algebieder 4) Almachtige 5) Alregeerders 6) Alvader 7) Bovenaards wezen 8) Bovenmenselijk wezen 9) Bovennatuurlijk wezen 10) De almachtigste 11) De Schepper 12) Een godheid 13) Genadebron 14) Goddelijkheid 15) Godheid 16) Heer 17) Heiland 18) Hemelbewoner 19) Hemelse vade
 5. Hoofdletters en kleine letters zijn pas uitgevonden in de middeleeuwen, zowel in het Grieks als bij de Latijnse (onze) letters. De kleine letters ontstonden toen men er behoefte aan had sneller te kunnen schrijven. Dientengevolge staan er in de oorspronkelijke tekst van de bijbel alleen maar hoofdletters

god zn , geschreven met een hoofdletter volgens spellingregel 16.S; Eigennaam. God m in het monotheïsme: bovennatuurlijk en volmaakt wezen, dat beschikt over superieure krachten en onsterfelijk is Hij was in die vijf dagen niet gek geworden en hij had de bijbel twee keer gelezen maar geloofde nog steeds niet in God regel 16.N (1) De eigennaam waarmee een instelling zichzelf benoemt, krijgt een hoofdletter. Ook samenstellingen met die eigennaam als eerste deel schrijven we met hoofdletter. (2) Als we verschillende instellingen kunnen noemen met hetzelfde woord, dan is dat een soortnaam Tenslotte schrijven we eigennamen met een hoofdletter maar soortnamen niet, dus: De Kerstman vliegt door de lucht in een arrenslee. Op straat zag ik een kerstman lopen. Namen van heilige personen - maar ook samenstellingen - krijgen een hoofdletter. Ook verwijzingen naar een heilige krijgen een hoofdletter Naast hoofdletters aan het begin van zinnen, zijn er nog een hoop andere situaties waarin woorden een hoofdletter krijgen. Onjuist hoofdlettergebruik zorgt voor schoonheidsfoutjes in zakelijke teksten, en foutjes zullen een minder professioneel beeld achterlaten bij de lezer

Thuis in het Hart van God | eencursusinwonderen-vlaanderen

Hoofdletter of kleine letter? Gepubliceerd op 21 maart 2014 door Annemarie Piersma. Bijgewerkt op 13 december 2018. Hoofdletters gebruik je in twee situaties: aan het begin van een zin en bij namen Hoofdletters in het Engels. 1. Bij het eerste woord van een zin Hurray for the bloody obvious! 2. Bij het persoonlijk voornaamwoord 'I' He asked me to come, but I can't be bothered. 3. Bij eigennamen Anneke, Giorgia, Johannes Als de namen uit meerdere woorden bestaan, krijgen ze allemaal een hoofdletter In slechts één geval mogen we een hoofdletter schrijven als we het hebben over een onderwijstype. Dat mag alleen in een titel van een school, bijvoorbeeld: Gymnasium Voorburg, Universiteit Antwerpen, Hogeschool van Amsterdam, etc. Heb je vaker problemen met bepaalde taalkwesties? Benader ons dan gerust met je vraag U schrijf je alleen met een hoofdletter als het over een god gaat, of aan het begin van een zin. Anders is het altijd met een kleine letter. Voor meer informatie kun je terecht op taaladvies.net. Maartje - namens de Taalhelden-redactie. Door Oguzhan op za, 05/19/2018 - 04:00 U met een hoofdletter of u met een kleine letter? Oké, de klant is spreekwoordelijk gezien wel koning, maar toch geen God? Net als de andere persoonlijke voornaamwoorden schrijven we 'u' met een kleine letter, behalve uiteraard als het aan het begin van een zin staat

Een kapitale vergissing: God is weer 'Hij' met hoofdletter

Er was veel aandacht voor het feit dat in de NBV21 de hoofdletters terugkeren in persoonlijke voornaamwoorden die verwijzen naar God. Iets waar sinds 2004 door zeer veel lezers met klem om is gevraagd. Het wordt, merken we, door velen toegejuicht. En er klinken ook tegenstemmen Spelling controleren - spellingschecker spellingchecker van Nederlandse woorden. eigennamen. Wim Smidt. 16.A. personen. Femke. 16.B : freudiaans. 16.C : Shakespearedram Het wordt storend gevonden als er in een tekst hoofdletters staan op plaatsen waar je ze niet direct verwacht.(3) Dit is een zeer discutabele stelling. Ik vind ook dat 'u' gericht op mensen met een kleine letter moet, maar het op God gerichte 'U' moet met een hoofdletter Een verkeerd gebruik van hoofdletters zorgt voor schoonheidsfouten in zakelijke teksten. Deze fouten kunnen er zomaar toe leiden dat de lezer daardoor een minder professioneel beeld krijgt van het bedrijf of de organisatie waar je voor werkt. Gelukkig is het makkelijk op te lossen

Is God een Hij of een hij? Of is God een vrouw? Trou

hoofdletters - 04. heilige namen en begrippen - Vlaamse ..

Namen van personen en zaken die als heilig worden beschouwd, schrijf je met een hoofdletter. God, Allah, Christus, de Heilige Geest, Onze-Lieve-Heer, het Koninkrijk Gods--> In de Bijbel staan veel erotische passages. (= de tekst). In veel hotelkamers ligt een bijbel. (= een exemplaar) REGEL 8 Een aardrijkskundige naam schrijf je met een. Het argument welke wordt aangehaald is dat in de Bijbel de titel 'Zoon van God', welke voor Jezus vzmh wordt gebruikt met een hoofdletter wordt geschreven en de titel 'zoon van God' voor anderen met een kleine letter wordt geschreven. Dus Jezus vzmh is de ' Z oon van God' en de anderen zijn de ' z oon van God' Helaas is Gods naam, Jehovah, in veel bijbelvertalingen vervangen door de woorden HEER of GOD, vaak helemaal met hoofdletters geschreven. Inasikitisha kwamba jina la Mungu, Yehova, limeondolewa katika tafsiri nyingi za Biblia na badala yake majina kama vile BWANA na MUNGU, yakiwa yameandikwa kwa herufi kubwa hutumiwa

Wanneer gebruik je een hoofdletter? De regels op een rijtje

hoofdletters - goddelijke personen en zaken VRT Taa

God - Lazarus In deze blogs worstelen we met God. We lezen Bijbelteksten door de bril van de theologie, de dagelijkse gebeurtenissen én onze eigen levenservaring en we proberen steeds dieper in het mysterie van God te duiken Bij de God van het christendom wordt Hij/Hem etc met een hoofdletter geschreven uit respect, maar er zijn ook theologen/schrijvers die dat niet doen. Persoonlijke keus. Vaak gebruikt men Hij/Hem in geloofsteksten en hij/hem in beschouwende teksten (of in atheïstische polemiek :D ) 11. namen voor God 12. begin van een zin 13. merknamen 14. talen 15. als streek 16. namen van landen 17. namen van historische periodes Ik gebruik geen hoofdletter. 1. namen van dagen 2. namen van windstreken 3. namen van maanden 4. namen van seizoenen 5. afleidingen van historische periodes of gebeurtenisse

godsdienst (hoofdletter) - Vlaamse overhei

Broodpenning Antwerpen | Europeana

ELOHIM: God Schepper, Machtig en Sterk (Genesis 17:7; Jeremia 31:33) - de meervoudsvorm van Eloah, wat tegemoetkomt aan de leer van de Drie-eenheid. Vanaf de eerste zin in de Bijbel wordt Gods overtreffende macht al duidelijk wanneer God (Elohim) de wereld doet ontstaan door te spreken (Genesis 1:1) [monotheïsme] - God is in monotheïstische religies het Opperwezen, een hogere macht die de unieke schepper en onderhouder is van al het bestaande. Om deze uniekheid te beklemtonen en een onderscheid te maken met de goden uit het polytheïsme wordt zijn naam met een hoofdletter geschreven. Van de monotheïstische wereldgod.. Benamingen voor God worden met een hoofdletter geschreven: Dieu; la Trinité; le Créateur; la Vierge Marie; Notre-Dame; L'Eternel; le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Verder zoals ook in het Nederlands gebruikelijk is: Elle pria alors Celui qui mourut sur le Golgotha Ook als heilige personen of boeken in samenstellingen of afleidingen voorkomen schrijven we deze met een hoofdletter.--> God, Boeddha, de Bijbel, Koran, Mariabeeld, Bijbelstudie. Let wel op! Als je het over 'de Bijbel' hebt en je bedoeld hiermee 'het heilige boek', dan schrijf je dit met een hoofdletter

bij een heilige naam (God, Allah, Jhwh) bij feestdagen (Pasen, Pinksteren) bij historische gebeurtenissen (Tweede Wereldoorlog, Franse Revolutie) Hartstikke fout. En dat doe ik zelf ook wel eens. Als er aan het begin van een zin een getal staat, dan schrijf je niet het eerste woord met een hoofdletter Bijbelvertalers laten zien dat Gods naam in de oorspronkelijke tekst staat door hem te vervangen door de titel HEER in hoofdletters. Maar de vraag blijft waarom ze zich vrij voelen Gods naam te vervangen of uit de Bijbel te verwijderen als ze erkennen dat hij duizenden keren in de Bijbeltekst te vinden is Officieel schrijf je nog steeds hoofdletters: 1) aan het begin van een zin 2) in persoonsnamen (Jan van Nieuwjaar, maar: nieuwjaarsbijeenkomst ) 5) namen van heilige personen en zaken (God, het Koninkrijk Gods). Voor namen van stichtingen, bedrijven, overheidsinstellingen en dergelijke gebruik je de spellingwijze die de desbetreffende. Het Woord van God . Het Woord van God brengt goede vruchten voort, in ieder mens die luistert naar uw woord; rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht: het keert niet onvervuld terug. Beproef mijn hart dat voor u openligt; niets is verborgen voor uw aangezicht. Dat elke stem die U nog tegenstreeft, moet zwijgen als U tot mij spreekt

God (algemeen) - Wikikid

Uit het niets begint mijn Google toetsenbord opeens bepaalde woorden met een hoofdletter te schrijven. Woorden als vanochtend, doe en ben worden automatisch gecorrigeerd na een spatie en wordt er dus automatisch Vanochtend, Doe en Ben van gemaakt. Ook als deze woorden midden in een zin getikt worden In deel 1 van 'Je naam in HOOFDLETTERS' vroeg ik mezelf af waarom mijn naam in hoofdletters geschreven wordt in post van belasting, bank en bekeuring (BBB). Als ik de Bijbel mag geloven, zijn we geschapen door God en de Kroon op Zijn Schepping Vanaf volgend jaar is God weer een Hij in herziene Bijbelvertaling Een van de aanpassingen betreft de zogenoemde 'eerbiedshoofdletters': hoofdletters in persoonlijke voornaamwoorden die verwijzen naar God, Jezus en de heilige Geest. In de vertaling van 2004 waren deze hoofdletters geschrapt Griekse god Zeus (links) met zijn dochte Athena en broer Poseidon. Uit zijn verbintenis met Hera (zijn vrouw en zuster) werden Ares, Ilythyie en Hebe geboren. Maar uit de vele liefdesverhoudingen van Zeus met andere godinnen en sterfelijke vrouwen, kwamen vele andere goden, halfgoden en helden uit de Griekse mythologie voort

Nieuwe Bijbelvertaling geeft God zijn hoofdletters terug

voorbeeld: God - Jahweh - Allah - de Heilge Maagd - Uw Koninkrijk God, ik dank U - In U geloven wij - Heilige Vader - Majesteit Kleine letters worden gebruikt: a. bij het voorvoegsel van persoonsnamen met voornaam of -letter voorbeeld: (zie: hoofdletter-c) b. dagen, maanden, windstreken en jargetijde Heilig leven is leven vanuit de dank aan God. Heilig leven is Zijn wil op het oog hebben, omdat je er door schade en schande van overtuigd bent geraakt dat Zijn wil zoveel beter is dan de jouwe. God daagt je uit een gezond seksleven te hebben Wanneer je spreekt over een god, dan is het mijns inziens met een kleine letter. Donar is een Germaanse god. GerardM 3 mrt 2006 10:12 (UTC) Denk ik ook, Gerard. Met een hoofdletter is het specifiek de Ene God van Abraham (joods, christelijk of islam-in-vertaling). Anders is het goden

Moeten religies met een hoofdletter? - GoeieVraa

De grondtalen van de Bijbel, het Hebreeuws en het Grieks, kennen niet het verschil tussen hoofdletters en kleine letters zoals wij dat kennen. Wij schrijven in onze vertalingen de naam van God met een hoofdletter. Uit eerbied. En teksten in het Oude Testament die naar onze overtuiging van Christus getuigen, krijgen ook hoofdletters mee Namen voor heilige begrippen en personen, waarvoor men respect wil uitdrukken, schrijf je met een hoofdletter. Het woord of een naam voor God, evenals voornaamwoorden die naar God verwijzen, vallen ook onder deze regel. In samenstellingen blijft die hoofdletter behouden, in afleidingen niet. God; de Heilige Geest; Het Koninkrijk der Hemelen; de Scheppin Het Grieks alfabet. Ontdek het van Alfa tot Omega Het Griekse alfabet is de basis van ons alfabet. Wij hebben ons alfabet gebaseerd op het Latijnse dat gebruikt werd door de Romeinen Daarmee wordt overigens niemand verplicht om een religie te onderschrijven of het bestaan van God te erkennen. Ik schrijf Sneeuwwitje, Sauron en Poseidon ook met hoofdletter. Anders is het voor voornaamwoorden. Die schrijven we uit eerbied met hoofdletter, maar ik denk niet dat Hij ervan wakker ligt als die traditie op de schop gaat

Christelijk Met Een Hoofdletter C Column door Paula , 23-08-2009 00:00, Reacties: 5, Nederlands. Dit is toch een Aan het feit dat God, Jezus en de bijbel vaak ter sprake komen? Of gaat het meer om omgangsvormen, normen en waarden, taalgebruik, gedeelde interesses De regel is dat we een naam voor een heilig persoon of een heilig begrip met een hoofdletter schrijven. De regel heeft betrekking op namen voor God of een godheid, op voornaamwoorden die naar de godheid verwijzen (daarom krijgt ook Zijn een hoofdletter) en op namen voor andere heilige begrippen waarvoor men respect of ontzag wil uitdrukken Namen naar heilige personen e.d. of vervangingen daarvoor met een hoofdletter. God, Here, Vader, Jezus; de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, jood, christen. Religieuze feestdagen schrijf je ook met een hoofdletter, maar verwijzingen daar naartoe niet God, god Het is God met een hoofdletter als de Allerhoogste wordt aangeduid. Ere zij God, God zij met ons, de God van de christenen, de God van de moslims. In de overige gevallen wordt god met een kleine letter geschreven: de Griekse goden, hij waant zich god in Frankrijk, hij ziet eruit als een jonge god. Goede Vrijdag Met hoofdletters Create and edit web-based documents, spreadsheets, and presentations. Store documents online and access them from any computer

Spelling - Hoofdletters

Wanneer gebruik je een hoofdletter? - Secretarial Service

Jij laat toch ook hoofdletters weg in jouw voorbeeld, je gebruikt bijv. PlayStation terwijl het product PLAYSTATION heet (kijk maar eens hier). Net zoals 'nVidia', dat is ook al jaren NVIDIA, en dat is precies het probleem met veel amerikaanse bedrijven en merknamen, de laatste jaren hebben ze hun naam aangepast naar volledig hoofdletters Een hoofdletter gebruik je uit respect voor een religieus boek en belangrijk persoon of god : Majesteit, de Koning, God, Allah, Jahweh, Krishna of de Bijbel. Geen hoofdletter gebruik je voor: samenstellingen met daarin namen van religieuze feesten of religieuze periodes: kerstboom, paasvakantie, sinterklaasfeest, advent, ramadan Ikzelf maakte tot nu toe consequent een fout wat betreft komma's en hoofdletters in citaten. Ik hanteerde in alle gevallen (6) in de zin dat ik na de zei Piet altijd een komma zette. Als één enkele zin onderbroken werd, dan begon ik het tweede deel met een kleine letter (correct); als het om twee zinnen ging, dan gebruikte ik een hoofdletter (niet correct)

LanguageTool is gratis online proefleessoftware voor Engels, Duits, Frans en meer dan 20 andere talen vandaag staan we stil bij het heuglijke feit dat god de caps lock heeft uitgevonden. mensen die cool zijn schrijven met de caps lock aan. het is alsof je praat door een megafoon. goed zo, de wereld heeft altijd behoefte aan meer megafoons. megafoons zijn Getiteld: Deus misereatur nostri: God zij ons genadig. In rode letters wordt aangegeven dat de psalm van David begint. Op de voorzijde staat en stukje van psalm 66 Op de keerzijde ps. 68 bij hoofdletter E Exurgat deus et dissipentur: God verrijst- zijn vijanden verstuiven. Het blad is in 16 regels met zwarte inkt geschreven Volgens de Tora, het heiligste joodse boek, heeft God de wereld in zes dagen geschapen. Op de zevende dag rustte hij uit. Met de sabbat herdenken de joden dat. Volgens het vierde gebod van de tien geboden die het jodendom kent, moet je op sabbat rusten. Veel joden vinden sabbat een fijne dag

hoofdletters translation in Dutch-French dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies Het gaat om hoofdletters bij de persoonlijk voornaamwoorden die verwijzen naar God, Jezus, of de heilige Geest. In de NBV uit 2004 worden geen eerbiedskapitalen gebruikt. Zeer veel lezers betreurden dat. Bij vertaalpresentaties, maar ook in brieven en artikelen geven talloze gebruikers van de NBV aan hoe erg ze het vinden dat de eerbiedshoofdletters ontbreken Augustinus, onrustig is ons hart omdat het gericht op God geschapen is. Haar Nageslacht, met een hoofdletter, nieuwtestamentisch wordt Jezus ingelezen. Advent, Jezus komt en komt opnieuw. Paradise regained, overwinning van Jezus. Toepassing: focus op Jezu

Rehobothschool, Kootwijkerbroek | InformatiegidsKnutselen met God - deBuren, Vlaams-Nederlands huis voor
 • Jack of Dice.
 • Carrièreswitch arts.
 • Kaart van brazilië met steden.
 • Info ibarone nl.
 • NAS ICT.
 • Druppelaar voor fotografie.
 • IBooks opent boeken niet.
 • Sofia het Prinsesje Nederlands intro Lyrics.
 • Home knop Samsung tv werkt niet.
 • Gouden Kalf 2020.
 • Gran Canaria Meloneras restaurants.
 • Aan de Nesse Waddinxveen.
 • WordPress Firewall plugin.
 • Social media heeft een slechte invloed op de jeugd tegenargumenten.
 • Plaid Oud roze.
 • Broekje voor een hond cryptisch.
 • Sonic the Hedgehog Game Wikipedia.
 • Dasspeld Goud.
 • Is een conifeer een boom.
 • Leerwerktraject mbo.
 • Verstekvonnis verzet.
 • Exodus Genesis.
 • Filmen voor beginners.
 • Delhaize Stekene.
 • Crêpes recept francais.
 • W33 HTML validator.
 • Drijvende heup.
 • Blinde geleide hond kosten.
 • All Xbox 360 games.
 • Aantal Joden in Nederland 2020.
 • Op een dag dan word ik miljonair.
 • EF Taaljaar kosten.
 • Groene legging HEMA.
 • Ktown4u.
 • Bloemen koelcel kopen.
 • Iseki TXG 24.
 • Augustus propaganda.
 • Maat 32/34 betekenis.
 • Glazen schaal op voet.
 • Rolluik keukenkast.
 • Charles Michel woonplaats.